De afhaalactie van zaterdag 13/02/2021 wordt uitgesteld tot een latere datum in dit plantseizoen.

Wij danken jullie voor de massa reservaties van een liefdesboompakket. Veel bomen zochten een burger en hebben die gevonden. Ongetwijfeld komen onze liefdesbomen op de juiste plek in jullie tuin.

Helaas is het plotse vriesweer een spelbreker. Door de vorst kan het plantgoed niet zorgvuldig gerooid worden. De afhaalactie van zaterdag 13/02/2021 wordt daarom uitgesteld tot 27 februari 2021.

Onze excuses voor dit ongemak en dank voor jullie begrip.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Meer bomen in Roeselare vzw

Geef je liefde extra zuurstof en reserveer je boompakket

Woon je in Roeselare? Rumbeke? Beveren? Oekene?

Wil je een boom planten of cadeau geven?

Kom je gratis boompakket afhalen op zaterdag 13 februari op De Munt. Daar delen we boompakketten uit tussen 14:00 en 17:00 in onze “Chalet d’Amour”.

Bestel je pakket (1 per adres) wel even op voorhand via dit formuliertje.

UPDATE: Wegens het overweldigende succes en de beperkte beschikbaarheid van bepaalde soorten in de Europese boomkwekerijen werden de inschrijvingen stopgezet.

Dit kan nog tot en met 7 februari.

Welke pakketten zijn er?

🌳 Boompakket voor een beperkte oppervlakte of kleinere tuinen

 • Sporkehout: Frangula alnus (4 tot 6m, bloem en besdragend, bijenplant)
 • Gele Kornoelje: Cornus mas (4 tot 6m, bloem en besdragen, herfstverkleuring)
 • Kardinaalsmuts: Euonymus europaeus (4 tot 6m, besdragend, herfsverkeluring)
 • Gelderse roos: Viburmum opulus (2 tot 5m, bloem en besdragend , bijenplant)
 • Sleedoorn: Prunus spinosa ( 2 tot 5m, bloem en vruchtdragend, bijenplant, eetbaar)

🌳 Boompakket voor grotere oppervlakte of grote tuinen

 • Vogelkers: Prunus padus (6 tot 12m, rijkbloeiend, besdragend, bijenplant)
 • Veld iep: Ulmus minor (8 tot 20m, Waardboom voor vlinders, snelgroeiend)
 • (Noorse) esdoorn: Acer platanoïdes (15 tot 20m, gele herfstverkleuring, snelgroeiend)
 • Zwarte Els: Alnus glutinosa (15 tot 20m, katjesvormend, vogellokker, snelgroeiend)
 • Waterwilg: Salix caprea (6 tot 10m, katjesdragend)

Wij geven je de nodige uitleg over het gekozen pakket en hoe je die het best kan planten.

Het kost je niets en je doet er jezelf, je vlam en de Roeselaarse luchtkwaliteit een plezier mee.

Geef je liefde nieuwe zuurstof in onze boomvolle “Chalet d’Amour”.

Liefdevolle groeten,
#MeerBomenInRoeselare

In samenwerking met Stad Roeselare.

Gelieve bij het afhalen rekening te houden met de geldende corona maatregelen in de stad.

Betreft onzekerheid en advies rond voortbestaan oude knotlinde in de Karabiniersstraat

Meer bomen in Roeselare is ongerust over het vergunnen van een aanvraag in de Karabiniersstraat rond het villen van een 100 jaar oude knotlinde. We steunen het bezwaarschrift van vzw Leefmilieu.

Betreft onzekerheid en advies rond voortbestaan oude knotlinde in de Karabiniersstraat

Geachte Heer Burgemeester en Schepenen van Roeselare

Naar aanleiding van werken in uitvoering voor de ondergrondse aansluiting van nutsvoorziening door Fluvius zijn we samen met ongeruste bewoners in de omgeving zeer bezorgd over het vergunnen van een aanvraag voor het vellen van een ruim 100 jaar oude knotlinde. Uitgerekend daar zou een elektriciteitspaal moeten komen.

We hebben eind vorige week uit onbevestigde bron vernomen dat de stad ongunstig advies zou hebben gegeven voor het vellen van die linde, wat als goede rentmeester een zeer terecht standpunt is om op te komen voor bescherming van het eigen groene patrimonium.

Bovendien is de plaatsing van de nieuwe paal met enig overleg en voorafgaandelijke planning zeker mogelijk. Dit kan zonder dat het voortbestaan van de boom in het gedrang komt en zonder conflicten met de kruin en elektriciteitsdraden. De gemakkelijkste oplossing voor Fluvius of de verkavelaar is niet altijd de meest duurzame noch beste weg.

Met vzw Leefmilieu Roeselare maken we ons al geruime tijd zeer bezorgd over het grote aantal afstervende en afgestorven bomen in parken en langs openbare wegen, als gevolg van hittestress in de voorbije zomers. Behoud van vitale bomen, die dit probleemloos overleefd hebben zoals deze knotlinde, moeten hierbij extra aandacht krijgen.

Daarbovenop komen vaak ongeoorloofde en veel te drastische ingrepen door particulieren op openbaar groen (vb. in de Graafschapstraat) of gebeuren er rooiingen omdat buurtbewoners dit vragen. Opkomen voor behoud klinkt vaak minder luid dan vragen naar weghalen van bomen.

Hierbij ook een oproep om het kandelaberen van bomen – zoals uitgevoerd in het oud kerkhof in de Groenestraat – te vermijden. In onze stedelijke omgeving is hun temperatuurregulerende functie en beschaduwing steeds belangrijker aan het worden en het risico op schorsbrand wordt vermeden (cfr. Oude Schoolsstraat).

Oude lindes, zoals deze ruim honderjarige, bieden met de holten in de stam woonplaats aan heel wat diersoorten, waaronder vleermuizensoorten en uilensoorten die zo nog in de buurt kunnen overleven. Een holle boom betekent hier zeker geen zieke boom, wat vaak zeer ten onrechte met elkaar geassocieerd wordt.

Dit is enkele jaren geleden ten overvloede duidelijk geworden bij het onoordeelkundig omhakken van een holle knotlinde bij de kwadrantvijvers in het Sterrebos. Daarin bleken 3 bosuilenjongen te zitten die de val overleefden en op de valreep konden verzorgd worden in het Vogelopvangcentrum in Bulskampveld. Hetzelfde met overzomerende kolonies dwerg-, water- en rosse vleermuizen. De bijdragen van dergelijke oude bomen met holten voor de biodiversiteit is zeer aanzienlijk.

Een belangrijk extra argument is kiezen voor het behoud van ons typisch agrarisch/cultuurhistorisch patrimonium, dat een dankbare en waardevolle verwijzing is naar de vroegere bewoners en het voormalig gebruik van de site. Van oudsher stonden lindes bekend als beschermers voor het goed. Vandaar het veelvuldig voorkomen van deze boomsoort bij de ingang van de erven, niet zelden vergezeld van een kapelletje. Net zoals we zorgvuldig zijn met onze historische gebouwen, geldt dit ook voor natuurlijke elementen die deze wettelijke bescherming niet meteen kunnen inroepen.

We mogen ook niet voorbijgaan aan de emotionele en symbolische waarde die deze langlevende soort heeft, niet enkel voor de eerste bewoners maar nog meer voor de vele generaties die na hun gekomen zijn. Alleen al uit respect.

Tot slot willen we een lans breken om steeds te kiezen voor behoud van volwassen bomen, waarbij een nieuw aangeplante boom nooit het equivalent kan zijn, op welk vlak dan ook, voor een oudere boom die moet verdwijnen.

Visienota Meer bomen in Roeselare

De burgerbeweging Meer bomen in Roeselare is op enkele jaren tijd een belangrijke speler geworden in het (politieke) landschap van Roeselare. Denken we maar aan hun jaarlijkse Valentijnsactie waar ze gratis bomen uitdelen maar ook aan hun constructieve houding bij bijvoorbeeld de plannen van het ACV aan de Munt.

De mensen van MBIR hebben de voorbije maanden gewerkt aan een lijvige visienota voor alle mensen met een gezond en groen hart. In deze visienota worden heel wat voorstellen getoetst aan de huidige wetgeving en richtlijnen.

Zo is er onder meer het voorstel van een indrukwekkende Bomengordel rond de stad.

“Dit is HET moment om dit uit te werken daar er bepaalde RUPs (ruimtelijk uitvoeringsplannen) klaar liggen die de toekomst, het uitzicht en de leefbaarheid van Roeselare zullen bepalen de komende jaren.”, aldus MBIR.

De visienota kan je inkijken via onze website: VISIENOTA 2020.

Geef je liefde extra zuurstof en reserveer je boom!

Woon je in Roeselare? Rumbeke? Beveren? Oekene? Beitem?

Wil je een boom planten of cadeau geven?

Kom er gratis eentje (of meerdere) halen op zaterdag 15 februari op De Munt. Daar delen we Liefdesbomen uit tussen 14:00 en 17:00 in onze “Chalet d’Amour”.

Bestel ze wel even op voorhand via dit formuliertje.

Dit kan nog tot en met 7 februari.

De boompjes zijn max. 1 meter 50 hoog, wegen weinig en kunnen dus makkelijk te voet, met de (bak)fiets of zelfs met de auto worden meegenomen.

Wij geven je de nodige uitleg over de gekozen boom en hoe je die het best kan planten.

Het kost je niets en je doet er jezelf, je vlam en de Roeselaarse luchtkwaliteit een plezier mee.

Geef je liefde nieuwe zuurstof in onze boomvolle “Chalet d’Amour”.

Klik hier om te bestellen.

Liefdevolle groeten,
#MeerBomenInRoeselare

In samenwerking met Stad Roeselare.

Nieuwjaarswensen van Meer Bomen in Roeselare

Langs deze weg willen we iedereen fijne feestdagen toewensen. Maak er een gezellige, warme periode van en laat je omringen met iedereen die je liefhebt!

Ook in 2020 kunnen jullie op ons rekenen voor meer bomen in Roeselare!

Wil je ook je vrienden en/of familie op een originele manier de beste wensen overbrengen dan kan je hiervoor onze kaart gebruiken. Download onderstaande PDF document, plooi het in 3 creëer een unieke “Meer bomen in Roeselare” kaart!

Download de kaart hier : NieuwjaarskaartMBIR2019

 

Zet alvast 15 februari in jullie agenda want dan delen we terug Valentijnsbomen uit!

 

Fijne feestdagen vanwege het MBIR bestuur!

 

Overleg met vertegenwoordigers van stad Roeselare

Wij zijn bezorgd over de kwaliteit van onze omgeving en willen hiertoe -als burgerinitiatief- positief bijdragen door  aandacht te geven aan meer bomen in onze stad; die zorgen voor ruimte, plaats voor mensen, natuur, zuurstof, afkoeling, schaduw, dieren, …

We stellen echter vast dat er veel kansen gemist worden door bepaalde stedenbouwkundige voorschriften en procedures en door het buiten beschouwing laten van toekomstbomen of bestaande bomen als ruimtelijke elementen (gezonde bomen gaan langer mee dan gebouwen, …)

Op zondag 8 december hadden we hierover een constructief onderhoud met schepen Michèle Hostekint en Tom Vandenkendelaere. We hadden het onder meer over de harmonie tussen Burger-Boom-Bouwen die we met onze burgerbeweging willen nastreven. Vanuit de stad horen we dat de tijdsgeest nu is gewijzigd en dat waar men in het verleden eerder reactief ging handelen men dit nu proactief wil doen.

Verder hebben we ook volgende agendapunten besproken:

 • Communicatie tussen burger en stad aangaande omgevingsvergunningen en RUPS. Momenteel eenrichtingscommunicatie via openbare onderzoeken (punt 360)
 • Wat met de integratie van het klimaatplan en het groenplan in de stedenbouwkundige dossiers, vergunningen en RUPS. We zagen nog geen advies ivm het “klimaataspect” in een dossier omgevingsvergunning.
 • Vergunde (verplichte) groenzones worden niet aangelegd en/of niet in stand gehouden (wegens geen controle).
 • Er worden bindende instrumenten uitgewerkt voor kwalitatieve woonontwikkelingen (punt 353) worden bomen hier ook in opgenomen? Worden de bestaande stedenbouwkundige verordeningen bijgestuurd?
 • Wat met de bescherming van oude historische stadstuinen en/of bomen (zie bvb dossier ACV en komend project tuin einde Noordstraat)
 • Wat houdt het bouwmeestersprogramma in? (350)

Na afloop werd volgende afspraken gemaakt:

 • Er komt een tweemaandelijks overleg tussen alle partijen (MBIR, schepen Hostekint en schepen Vandenkendelaere).
 • MBIR zet een aantal voorstellen op papier die kunnen worden opgenomen in de nieuwe stedenbouwkundige verordening in 2020.