Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject


“Meer Bomen in Roeselare” heeft met bezorgdheid vernomen dat enkele majestueuze bomen in een stadstuin worden bedreigd door een op handen zijnd nieuwbouwproject. In reactie op dit nieuws heeft MBIR officiële opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Een aantal oude, bestaande bomen die fungeren als de groene long van de stad, lopen gevaar vanwege de geplande bouw van drie nieuwe woningen op slechts 4 à 6 meter afstand. In onze visie zou het mogelijk moeten zijn om deze nieuwbouwprojecten iets verder te plaatsen, om de bedreigde bomen te behouden en te beschermen.

Deze bomen zijn niet alleen een waardevol onderdeel van de stadstuin, maar ze dragen ook bij aan de ecologische en esthetische waarde van de omgeving. Ze bieden schaduw, zuiveren de lucht en zijn een toevluchtsoord voor lokale fauna.

“Meer Bomen in Roeselare” benadrukt het belang van het behoud van deze natuurlijke schatten en roept op tot zorgvuldige overweging van alternatieve locaties voor de nieuwbouwprojecten. MBIR streeft naar een evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes, wat essentieel is voor een gezondere en aantrekkelijkere stad.

Monumentale beuk in de Delaerestraat is gered!

Naar aanleiding van ons beroep ( en dit van de buur ) heeft de projectontwikkelaar afstand gedaan van de verkregen vergunning tot het bouwen van een appartementsgebouw in de Delaerestraat en de bijhorende rooi van de monumentale beuk.

We veronderstellen dat hij een officiële weigering van de vergunning wou voorkomen,
gelet op onze argumenten en het daaropvolgend negatief advies van de provinciale dienst van stedenbouw.

green trees under white sky
Photo by Al Darby on Pexels.com

Opmerkingen ivm geplande verkaveling in de Kaasterstraat

MBIR is verheugd dat er geen bomen gerooid worden bij de aanvraag van deze verkaveling en dat er een studie en advies van de aanwezige bomen opgemaakt werd door een boomdeskundige.

Toch stellen wij volgende voor zodat ook toekomstige kopers volledig geïnformeerd zouden zijn :

 • Intekenen van de bomen met hun kruinen op het verkavelingsplan
 • Het boomadvies invoegen in de verkavelingsvoorwaarden
 • Een reglement bijvoegen ivm het toelaten van overhangende takken

Bezwaarschrift tegen het rooien van 9 bomen door Aquafin

MBIR diende bezwaar in tegen de plannen van Aquafin om 9 niet-vergunningsplichtige bomen te rooien voor de aanleg van een rioolbuis in de Abraham Hansstraat.

Resultaat van ons bezwaar zijn volgende voorwaarden voor de vergunning:

 • Mits de voorziene graszones worden ingezaaid met een biodivers grasmengsel.
 • Mits het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van de bestaande, te behouden bomen tijdens de werken.
 • De bouwheer engageert zich om ter compensatie van het te rooien groen 50 stuks bosgoed aan te planten (veldesdoorn en haagbeuk)

Aquafin wil 9 te rooien bomen niet heraanplanten

MBIR vraagt Aquafin ( en de stad ) om altijd rekening te houden met bestaande bomen, zelfs indien dit niet wettelijk verplicht is . Daarom werd een bezwaarschrift ingediend bij het openbaar onderzoek voor de geplande werken in de Abraham Hansstraat.Aquafin wil de 9 te rooien bomen niet heraanplanten noch compenseren omdat het niet verplicht is en omdat er hiervoor eigenlijk geen plaats is in deze industriezone..

Dit is geen inspirerend voorbeeld voor de burger aan wie wij vragen om bomen te planten.

Heilig Hart site: bezwaarschrift

MBIR is verheugd om nieuwe bomen te zien op de plannen voor de H Hart site, maar diende toch enkele belangrijke opmerkingen in tijdens het openbaar onderzoek.

We vragen meer aandacht en inzet voor de ontwikkeling van toekomstbomen dit zijn bomen welke 100 jaar oud kunnen worden en niet bedreigd of gehinderd zullen worden door gebouwen, verhardingen, riolen en werken aan de beek.

Toekomstbomen op de H.Hart site?

Bomen worden hier nog altijd niet beschouwd als volwaardig stedenbouwkundige elementen.

Wij vragen meer m² biodiverse aanleg dan de 1835 m² welke nu voorzien is. Op het groenplan staan geen bomen ingetekend in de Rode Kruisstraat

Een warenhuis op een perceel van 8484 m² past niet in deze woon-zorg site. Er zijn reeds voldoende warenhuizen in de omgeving en deze aanzienlijke bebouwde oppervlakte beperkt de afmetingen van de geplande blauw-groene as.

Het lijkt er op dat er teveel menselijke artificiële ingrepen aanwezig zijn in een te kleine ruimte om de rust van de natuur in de stad te brengen

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-h-hart.pdf

Boombescherming in de boomgaardstraat

MBIR is verheugd dat de bestaande boom in de boomgaardstraat behouden wordt in een nieuwe verkaveling.

Gezien deze boom heel dicht bij de oprit staat vraagt MBIR aan de stad om hieromtrent voldoende informatie te verstrekken in de verkavelingsvergunning, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan met de toekomstige kopers van het perceel.

We stellen concreet voor om volgende op te nemen in de verkavelings voorschriften :

 • De eigenaar moet een boomdeskundige aanstellen om een boombeschermingsplan op te maken en voor te leggen aan de stedelijke groendienst voor de uitvoering van alle bouwwerken, tuinaanleg of terreinaanlegwerken, en dit ook voor niet vergunningsplichtige werken.
 • De opritzone dient zo ver mogelijk van de boom voorzien te worden tegen de perceelsgrens van de buur.
 • Alle aansluitingen van nutsleidingen en riolen dient te gebeuren in de opritzone zo ver mogelijk van de boom.
 • Tijdens de werken dient er een bescherming voor te worden van de kruin, de stam en de wortelzone.
 • Eventueel kunnen en mogen kamions oprijden via lot 1a zolang dit perceel niet bebouwd is.
 • De schadeloosstelling bij beschadiging moet gebeuren door de uniforme waardbepaling volgens de VVOG, rekening houdend met de soortenwaarde, de boomgrootte, de standplaats binnen de stedelijke context en de uniciteit binnen een ruimer bomencomplex (groep vs. solitaire boom). Deze methodiek van waarde- en schadebepaling dient opgenomen te worden binnen de algemene bepalingen van het bestek van de aannemers

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-boomgaardstraat.pdf

Betreft onzekerheid en advies rond voortbestaan oude knotlinde in de Karabiniersstraat

Meer bomen in Roeselare is ongerust over het vergunnen van een aanvraag in de Karabiniersstraat rond het villen van een 100 jaar oude knotlinde. We steunen het bezwaarschrift van vzw Leefmilieu.

Betreft onzekerheid en advies rond voortbestaan oude knotlinde in de Karabiniersstraat

Geachte Heer Burgemeester en Schepenen van Roeselare

Naar aanleiding van werken in uitvoering voor de ondergrondse aansluiting van nutsvoorziening door Fluvius zijn we samen met ongeruste bewoners in de omgeving zeer bezorgd over het vergunnen van een aanvraag voor het vellen van een ruim 100 jaar oude knotlinde. Uitgerekend daar zou een elektriciteitspaal moeten komen.

We hebben eind vorige week uit onbevestigde bron vernomen dat de stad ongunstig advies zou hebben gegeven voor het vellen van die linde, wat als goede rentmeester een zeer terecht standpunt is om op te komen voor bescherming van het eigen groene patrimonium.

Bovendien is de plaatsing van de nieuwe paal met enig overleg en voorafgaandelijke planning zeker mogelijk. Dit kan zonder dat het voortbestaan van de boom in het gedrang komt en zonder conflicten met de kruin en elektriciteitsdraden. De gemakkelijkste oplossing voor Fluvius of de verkavelaar is niet altijd de meest duurzame noch beste weg.

Met vzw Leefmilieu Roeselare maken we ons al geruime tijd zeer bezorgd over het grote aantal afstervende en afgestorven bomen in parken en langs openbare wegen, als gevolg van hittestress in de voorbije zomers. Behoud van vitale bomen, die dit probleemloos overleefd hebben zoals deze knotlinde, moeten hierbij extra aandacht krijgen.

Daarbovenop komen vaak ongeoorloofde en veel te drastische ingrepen door particulieren op openbaar groen (vb. in de Graafschapstraat) of gebeuren er rooiingen omdat buurtbewoners dit vragen. Opkomen voor behoud klinkt vaak minder luid dan vragen naar weghalen van bomen.

Hierbij ook een oproep om het kandelaberen van bomen – zoals uitgevoerd in het oud kerkhof in de Groenestraat – te vermijden. In onze stedelijke omgeving is hun temperatuurregulerende functie en beschaduwing steeds belangrijker aan het worden en het risico op schorsbrand wordt vermeden (cfr. Oude Schoolsstraat).

Oude lindes, zoals deze ruim honderjarige, bieden met de holten in de stam woonplaats aan heel wat diersoorten, waaronder vleermuizensoorten en uilensoorten die zo nog in de buurt kunnen overleven. Een holle boom betekent hier zeker geen zieke boom, wat vaak zeer ten onrechte met elkaar geassocieerd wordt.

Dit is enkele jaren geleden ten overvloede duidelijk geworden bij het onoordeelkundig omhakken van een holle knotlinde bij de kwadrantvijvers in het Sterrebos. Daarin bleken 3 bosuilenjongen te zitten die de val overleefden en op de valreep konden verzorgd worden in het Vogelopvangcentrum in Bulskampveld. Hetzelfde met overzomerende kolonies dwerg-, water- en rosse vleermuizen. De bijdragen van dergelijke oude bomen met holten voor de biodiversiteit is zeer aanzienlijk.

Een belangrijk extra argument is kiezen voor het behoud van ons typisch agrarisch/cultuurhistorisch patrimonium, dat een dankbare en waardevolle verwijzing is naar de vroegere bewoners en het voormalig gebruik van de site. Van oudsher stonden lindes bekend als beschermers voor het goed. Vandaar het veelvuldig voorkomen van deze boomsoort bij de ingang van de erven, niet zelden vergezeld van een kapelletje. Net zoals we zorgvuldig zijn met onze historische gebouwen, geldt dit ook voor natuurlijke elementen die deze wettelijke bescherming niet meteen kunnen inroepen.

We mogen ook niet voorbijgaan aan de emotionele en symbolische waarde die deze langlevende soort heeft, niet enkel voor de eerste bewoners maar nog meer voor de vele generaties die na hun gekomen zijn. Alleen al uit respect.

Tot slot willen we een lans breken om steeds te kiezen voor behoud van volwassen bomen, waarbij een nieuw aangeplante boom nooit het equivalent kan zijn, op welk vlak dan ook, voor een oudere boom die moet verdwijnen.