MBIR Memorandum 2024

In het licht van de komende lokale verkiezingen worden de partijprogramma’s op dit moment geschreven. Met dit memorandum willen we de partijen herinneren aan onze bekommernissen en initiatieven wat betreft de bomen in Roeselare.

Ongetwijfeld erkent elke partij het belang van een gezond leefmilieu waarbij bomen een cruciale rol vervullen. Wij hopen dan ook dat ze onze standpunten, initiatieven en voorstellen naar waarde willen schatten en bijgevolg opnemen in hun partijprogramma.

Overtuig zelf de gemeenteraadsleden van het belang van bomen door ons memorandum mee te onderschrijven en hun een bericht te sturen. Gebruik dit formulier om hen hiervan te overtuigen.

Bazuinbomen

Op vraag van MBIR werd de aanvraag tot de rooi van deze 12 bomen ingetrokken door de ontwikkelaar (Hexagon), waarvoor dank.

MBIR wil deze bomen en de aanwezige biodiversiteit verder onderzoeken en hun nog een kans geven. Er komt een overleg met de stad en de ontwikkelaar over het lot van deze bomen en hun groeizone in de nieuwe KMO site.

We houden u op de hoogte!

Openbaar onderzoek omtrent vernieuwde verordening

vzw MBIR dient haar opmerkingen in aangaande de herziene verordening en vraagt om bomen te beschouwen en te behandelen als volwaardige ruimtelijke beeldbepalende elementen net zoals gebouwen.

Wij willen dat in deze verordening bomen uitdrukkelijk beschouwd worden als volwaardig stedenbouwkundige en beeldbepalende ruimtelijke elementen welke minstens even veel aandacht krijgen als de gebouwen.

Het concept van toekomstboom vinden we niet terug in de verordening, noch als verwijzing noch als concept.

Het begrip waardevolle boom moet beter omschreven en verduidelijkt worden. De aanwezige biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van bomen dient ook aangehaald te worden. De waarde van een boom is een mogelijkheid om de willekeurige rooi van alle bomen binnen de 15m van een vergund gebouw te weerleggen.

Het is niet echt duidelijk wat een volwaardige compensatie betekent voor de rooi van een boom. Enkel het aantal oude bomen vervangen door even veel jonge boompjes is eigenlijk niet voldoende en betekent een achteruitgang in kruinomvang, hittebestendigheid of biodiversiteit. Dit zou dus beter moeten gecompenseerd worden door bvb meer toekomstwaarde, meer wortelruimte, meer bomen, meer engagement of meer gevelgroen.

Wat voorziet de verordening indien bomen verwaarloosd, beschadigd of onvergund gerooid worden? Is er hiervoor een werkend controleorgaan (handhaving) voorzien; zowel tijdens de werkzaamheden (boombeschermingsplan) als nadien? Zullen er boetes opgelegd worden en hoe worden die bepaald ?

Zelfs indien er geen boombeschermingsplan vereist wordt door de stad, kan het reglement opleggen om aanwezige bomen altijd te beschermen volgens het typebestek 250 van de wegenbouw.

Reeds lang vragen wij om de wortelzones in te tekenen op de plannen van fundering en riolering om mogelijke conflicten tijdig op te merken. Tot op heden wordt dat niet gedaan. Kan dit opgelegd worden?

Wordt er een bescherming voorzien van de tuinzones in het winkelkerngebied of geldt daar nu ook de 30 % regel? Dit is niet helemaal duidelijk. Deze bestaande tuinzones met oudere bomen zijn de longen van het centrum en zonder longen kan je niet winkelen. Funshoppen moet ook gezond shoppen zijn.

De stad moet de ontwikkelaars extra motiveren om de footprint kleiner te maken dan 70% door het werken in de hoogte en/of door de stapeling van functies. In het H-Hart project had men de appartementsblokken in de Rode Kruisstraat net zo goed boven het warenhuis kunnen plaatsen, om een groter park met meer bomen van 1° categorie te kunnen realiseren. Hoger bouwen dan voorzien kan enkel indien dit resulteert in bijkomend groen op het maaiveld, meer dan 30% dus, en dus ook meer bomen. Op veel plaatsen is de bouwhoogte beperkt tot 3 bouwlagen. Kan dit opgetrokken worden tot 4 of meer teneinde meer onverharde en open ruimte op het perceel te bekomen voor meer en grotere bomen.

Worden garages in de achtertuinzones nog toegelaten of verboden? Wij stelden eerder voor in onze visienota om daar enkel nog waterdoorlatende parkeerplaatsen met volwaardige bomen toe te laten, als een groene parking. In een achtertuinzone mogen enkel tuinbergingen voorzien worden. Garages, carports en gewone bergingen moeten deel uitmaken van het hoofdgebouw om zo minder losstaande constructies te creëren.

Is er een vermindering mogelijk van de retributies op onbebouwde percelen indien er een duurzaam, bio diverse groenaanleg met bomen uitgevoerd en onderhouden wordt?

Welke waarde krijgen de bestaande plannen zoals het groenplan en het klimaatplan in deze regelgeving?

MBIR plant 100.000ste boom op de grote markt van Roeselare!

Na een grondige analyse en hertelling van de officiële documenten is er een opmerkelijke ontdekking gedaan: er blijkt een kleine discrepantie te zijn in het aantal aangeplante bomen. In plaats van de vermelde 100.000 bomen, zijn er eigenlijk slechts 99.999 bomen aangeplant. Maar wees gerust, MBIR neemt het voortouw in samenwerking met het stadsbestuur om deze situatie recht te zetten.

We zijn verheugd aan te kondigen dat MBIR zich persoonlijk zal inzetten om de ontbrekende boom te planten, en we hebben zelfs al een symbolische locatie gekozen: het hart van Roeselare, de Grote Markt. Deze historische locatie zal binnenkort nog groener worden met de toevoeging van onze 100.000ste boom!

Tijdens onze nauwgezette analyse ontdekten we dat er een kleine fout was bij het tellen van de bomen die eerder werden uitgedeeld. Hoewel we oorspronkelijk dachten dat we 11.025 bomen hadden verspreid, bleek dit aantal eigenlijk 11.024 te zijn. Als toegewijde voorstanders van het milieu voelen we ons verplicht deze vergissing recht te zetten.

Daarom nodigen we alle gemeenteraadsleden en sympathisanten uit om zich bij ons aan te sluiten op paasmaandag om 16u voor de plechtige plantceremonie van onze 100.000ste boom op de Grote Markt. Samen kunnen we het verschil maken en onze stad nog groener en duurzamer maken.

We kijken uit naar uw aanwezigheid!


small tree tied to stick
Photo by Iulian Sandu on Pexels.com

De Zwarte Els – stadsdichter Steven Van Der Heyden

Stadsdichter Steven Van Der Heyden schreef onderstaande gedicht over de Zwart Els:

onder haar huid en in het diepste geheim
bundelen wortels zich tot vuistdikke knollen
die nakomelingen en stikstof bewaren
stugge wapens tegen steen en beton

ze aardt het best met ingesneden blad
dat de wind vangt die water aanvoert
met ingerold verlangen droomt ze van binding
ook al telt haar vlees een enkele jaarring

gastvrij waakt haar hart over zomen van pleinen
kades en parken , pompt zuurstof de nieuwe
stadszichten in, haar voeten koelen het asfalt
voor mos en dier wiegt ze de wereld anders

hittegolven gaan liggen in haar schaduw
onstuitbaar tast ze bosranden af,
haar taaie lichaam een wissel op later
groene sleutel voor ons eindig verdwijnen

grayscale photo of alder
Photo by Sonny Sixteen on Pexels.com

Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject – Update

De stad heeft ons bezwaar betreffende de aanstelling van een boomexpert en het verbod op regenwaterputten in de wortelzone opgevolgd. De milieudienst heeft bepaald dat de mogelijke zonnepanelen van deze woningen moeten worden geplaatst op de verder gelegen carports.

Ons voorstel om de woningen te herschikken om meer afstand te creëren tot de bomen, is echter niet geaccepteerd. Er is een vergunning verleend om te bouwen binnen een afstand van minder dan 6 meter van de perceelsgrens. We vragen ons af of dit wel leefbaar zal zijn en blijven voor zowel de bomen als de toekomstige bewoners.

Een voorbeeld van toekomstige stedelijke ontwikkelingen

De betrokkenheid van de gemeenschap bij stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de bescherming van oude bomen in Roeselare, is een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie die bijdraagt aan de leefbaarheid en het karakter van de stad. Het behoud van deze bomen na onze bezwaren in 2019 heeft niet alleen een esthetische waarde, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en biedt een natuurlijke omgeving voor inwoners en bezoekers van het nieuwe stadspark bij het Muntplein.

Het opstellen van een boombeschermingsplan is een belangrijke stap in het waarborgen van de groene infrastructuur van de stad. Wat betreft de naamgeving van het park, zijn we nog op zoek naar constructieve voorstellen dit zou een mooie erkenning zijn voor de inspanningen om deze groene ruimte te behouden. Het is essentieel dat de naam een gevoel van gemeenschapszin en trots weerspiegelt, zonder directe verwijzing naar organisaties, maar eerder naar de unieke kenmerken die het park biedt. Het “Meer bomen park” bijvoorbeeld 😉

Het belang van boomzorg: een waarschuwing van de platanen bij het stationsplein

In de nazomer viel ons oog op een bekend maar verontrustend fenomeen: de ‘olifantenvoet’ die zich nestelde bij de platanen nabij de bushalte aan het station. Een déjà vu, want eerder hadden we dit al opgemerkt bij de platanen op het De Coninckplein. Het probleem was eerder al gemeld bij de groendienst, maar bleek zich nu opnieuw voor te doen.

De reactie was prompt: de semiverharding werd opnieuw verwijderd. Dit herinnert ons eraan dat regelmatige controle van ons bomenbestand absoluut noodzakelijk is om het gezond te houden. Het is een duidelijk bewijs van de essentie van zorg en aandacht die onze bomen nodig hebben, vooral in een stedelijke omgeving waar ze vaak onder druk staan.

Het fenomeen van de ‘olifantenvoet’ is niet alleen een visuele storende factor, maar het is ook een teken van mogelijke schade aan de wortels van de bomen. Deze semi-verharde oppervlakken, hoewel vaak bedoeld om het voetgangersverkeer te vergemakkelijken, zijn vaak allesbehalve vriendelijk voor onze bomen. Ze beperken de hoeveelheid water en lucht die de wortels kunnen bereiken, waardoor de gezondheid van de boom in gevaar komt.

Het voorval benadrukt het belang van een proactieve benadering van boomzorg en stadsplanning. Het is niet alleen een kwestie van esthetiek, maar ook van ecologie en volksgezondheid. Gezonde bomen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, bieden schaduw en verkoeling tijdens warme dagen, en verhogen zelfs de waarde van onroerend goed in een gebied.

Als gemeenschap moeten we ons bewust zijn van de impact die onze acties hebben op het groen om ons heen. We moeten streven naar een evenwicht tussen de behoeften van mensen en die van de natuur, waarbij we ervoor zorgen dat onze stedelijke omgeving leefbaar blijft voor zowel mens als natuur.

Mottigheid in ’t Motje

Het Motje in Roeselare, staat op het punt om het toneel te worden van een grootschalig project dat de lokale groene ruimte aanzienlijk zal veranderen. Een projectontwikkelaar heeft plannen om drie “urban villa’s” te bouwen op de hoek van de Peter Benoitstraat en de Jakob Van Arteveldestraat.

Deze plannen omvatten echter meer dan alleen het bouwen van villa’s. Ze omvatten ook het slopen van twee oude villa’s, het kappen van 1352 m² bos en nog eens ongeveer 20 andere bomen. In de plaats daarvan zullen 18 appartementen worden gebouwd, samen met de aanleg van parkings in de voortuinstrook.

Hoewel het landschapsontwerp voorziet in het behoud van vier bomen en de aanplant van vier nieuwe bomen, vinden velen dat dit niet voldoende is. Slechts acht bomen voor een project met 18 appartementen wordt gezien als een teleurstelling, vooral voor degenen die zich inzetten voor het behoud en de aanplant van bomen in hun eigen stedelijke tuinen.

Meer Bomen in Roeselare (MBIR) heeft dan ook bezwaar ingediend tegen dit project. We roepen alle burgers op om ons bezwaar te ondersteunen door een bericht achter te laten en/of zelf ook bezwaar in te dienen bij de stad Roeselare vóór 12 maart via e-mail naar stedenbouw@roeselare.be.

In de bijlage van dit bericht vind je een luchtfoto van het project, een foto van de oude linden aan de straat, evenals een kopie van ons bezwaar met onze argumenten en het dossiernummer.

De vergunning voor het appartementsblok in de J Van Arteveldstraat werd door de stad geweigerd o.a. wegens teveel aan rooi, en te weinig nieuwe bomen. Er werden 78 bezwaren ingediend MBIR dankt haar leden die het bezwaar mede onderschreven via de oproep in onze nieuwsbrief over mottigheid in t motje (juni 2024)

Biodiversiteit in de tuin met Marc Espeel: een absolute aanrader!

Wil je jouw tuin omtoveren tot een bruisend stukje natuur? Dan is de informatieavond op dinsdag 30 april in CC De Spil, Roeselare, een must-attend evenement voor jou.

Marc Espeel, een gepassioneerde spreker en natuurfotograaf, neemt je mee op een boeiende reis door zijn tuin. Gedurende twee uur deelt hij concrete tips en inspiratie om zelfs de kleinste stadstuin te veranderen in een paradijs voor verrassende tuinnatuur.

Deze unieke avond is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Roeselaarse verenigingen, waaronder Meer Bomen in Roeselare vzw, Natuurpunt Mandelstreke, Tuinhier Roeselare, Velt Roeselare en Leefmilieu Roeselare vzw. Met steun van de plaatselijke Milieuraad en het regionaal landschap ’t West-Vlaamse Hart, hopen we een breed publiek te bereiken en te inspireren.

Houd er rekening mee dat de zaal een maximumcapaciteit heeft van 200 deelnemers, dus schrijf je tijdig in via www.natuurpunt.be/activiteiten. De inschrijving is compleet na een betaling van €5 per persoon (€2,50 voor houders van een vrijetijdspas) vóór 20 april. Op de avond zelf zijn er mogelijk nog plaatsen beschikbaar tegen een prijs van €8 aan de deur (€4 met vrijetijdspas).

Marc Espeel, voormalig bioloog aan de UGent en gepassioneerd natuurliefhebber, zal zijn uitgebreide kennis en ervaring delen. Met zijn tuin in Nazareth als levend laboratorium, heeft hij gedurende 30 jaar een diversiteit aan inheemse flora en fauna weten te verwelkomen. Tijdens de presentatie zal hij fascinerende verhalen vertellen en adembenemende foto’s tonen van de bijzondere dieren en planten die zijn tuin bewonen.

Na de presentatie is er tijd voor vragen uit het publiek, en wordt er een halfuur pauze voorzien om 20u40.

Mis deze kans niet om meer te leren over natuurvriendelijke tuinen en hoe ze bijdragen aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leefmilieu Roeselare via 0484/658233.

Organisatie: vzw Leefmilieu Roeselare, NP Mandelstreke, Velt Roeselare, Tuinhier Roeselare, Meer Bomen in Roeselare, met steun van de Milieuraad en het Regionaal landschap ‘t West-Vlaamse Hart.