Roeselare inventariseert zijn bomen

Roeselare stelde een kansenkaart voor bomen op. Hiervoor werd samengewerkt met het Stadlandschap West-Vlaamse hart. Een voorstelling hiervan volgt in juni.

In het plantseizoen ’23-’24 worden de quick wins uitgevoerd. Het gaat dan wellicht om plaatsen waar zonder veel technische problemen een extra boom kan worden geplant of vervangen.

Verder is een inventarisatie van publiek groen opgestart in april ’23. Deze zou moeten afgewerkt zijn in het komend najaar. Hetzelfde geldt voor de inventarisatie van bomen op openbaar domein

two brown trees
Photo by Johannes Plenio on Pexels.com

Roeselare engageert zich voor het behagen van het binnen- en buitengebied.

Vlaanderen heeft 3.350 kilometer extra hagen nodig. Om te voldoen aan het Lokaal Energie- en Klimaatplan moeten er in Vlaanderen dus heel wat extra hagen worden aangeplant tegen 2030. Dit komt neer op een halve meter haag per inwoner.

Verleden jaar stelde ons burgerplatform de vraag of het Roeselaarse Stadsbestuur zou deelnemen aan het Lokaal Energie- en Klimaatplan wat betreft het planten van hagen. Dit zou voor Roeselare betekenen dat er dertig kilometer haag dient aangeplant te worden. De ambitie van de Vlaamse overheid lijkt groots maar of dit in de praktijk ook gerealiseerd zal worden is nog maar de vraag.

De lokale ambitie is niet steeds even groot en de medewerking van inwoners, bedrijven en land- en tuinbouwers niet vanzelfsprekend. Er zijn altijd wel tegenargumenten maar in het kader van biodiversiteit en klimaatopwarming zijn de pro-argumenten zeker sterk genoeg.
En zie, het Roeselaarse bestuur is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Stadlandschap West-Vlaamse Hart.

Er is net een kansenkaart houtkanten/hagen opgeleverd en de eerste aanplant is voorzien voor het najaar van 2023 en in het voorjaar van 2024. Verder is er een nota Houtkanten/Hagen in opmaak die het initiatief moet verhelderen.

Verder heeft de Klimaatcoalitie in Roeselare het in dit najaar over het thema groen/blauw en wordt de landbouwgemeenschap uitdrukkelijk uitgenodigd. Bovendien start het stadsbestuur een samenwerking met het Stadlandschap in het kader van het Project Aircoe. Dit initiatief wil bomen aanplanten in weides en loopt al in andere gemeentes.

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) focust op vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het moet abstracte klimaatambities vertalen in concrete doelstellingen per stad of gemeente. Andere doelstellingen van het LEKP zijn onder andere een boom extra per inwoner of een vierkante meter ontharding per inwoner. Het pact werd ondertussen ondertekend door 294 van de 300 Vlaamse gemeenten.

photo of brick wall tunnel beside bush
Photo by Adrian Jozefowicz on Pexels.com

Monumentale beuk in de Delaerestraat is gered!

Naar aanleiding van ons beroep ( en dit van de buur ) heeft de projectontwikkelaar afstand gedaan van de verkregen vergunning tot het bouwen van een appartementsgebouw in de Delaerestraat en de bijhorende rooi van de monumentale beuk.

We veronderstellen dat hij een officiële weigering van de vergunning wou voorkomen,
gelet op onze argumenten en het daaropvolgend negatief advies van de provinciale dienst van stedenbouw.

green trees under white sky
Photo by Al Darby on Pexels.com

Opmerkingen ivm geplande verkaveling in de Kaasterstraat

MBIR is verheugd dat er geen bomen gerooid worden bij de aanvraag van deze verkaveling en dat er een studie en advies van de aanwezige bomen opgemaakt werd door een boomdeskundige.

Toch stellen wij volgende voor zodat ook toekomstige kopers volledig geïnformeerd zouden zijn :

  • Intekenen van de bomen met hun kruinen op het verkavelingsplan
  • Het boomadvies invoegen in de verkavelingsvoorwaarden
  • Een reglement bijvoegen ivm het toelaten van overhangende takken

MBIR werft aan!

Ben je goed met cijfers en heb je een groen hart? Dan hebben wij een leuke uitdaging voor je! Wij zoeken iemand die ons kan helpen met de financiën van onze vereniging. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de kas en het doen van de boekhouding.

Je werkt samen met een enthousiast team van vrijwilligers die allemaal dezelfde passie delen: meer bomen in Roeselare!

Lijkt dit je wat? Stuur dan snel een mailtje naar info@meerbomeninroeselare.be en vertel ons waarom jij de perfecte kandidaat bent!

Bezwaarschrift tegen het rooien van 9 bomen door Aquafin

MBIR diende bezwaar in tegen de plannen van Aquafin om 9 niet-vergunningsplichtige bomen te rooien voor de aanleg van een rioolbuis in de Abraham Hansstraat.

Resultaat van ons bezwaar zijn volgende voorwaarden voor de vergunning:

  • Mits de voorziene graszones worden ingezaaid met een biodivers grasmengsel.
  • Mits het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van de bestaande, te behouden bomen tijdens de werken.
  • De bouwheer engageert zich om ter compensatie van het te rooien groen 50 stuks bosgoed aan te planten (veldesdoorn en haagbeuk)

Nog enkele plaatsen vrij voor de uitstap naar het voedselbos De Woudezel in Houthulst op zaterdag 24 juni

Na de succesvolle infoavond over voedselbossen plannen we op zaterdag 24 juni om 09.30u een bezoek aan een praktijkvoorbeeld, nl. de Woudezel in Houthulst (Iepersesteenweg 84). Wie aanwezig was en zijn email-adres achterliet kreeg de eerste kans om in te schrijven.

Er zijn nog een vijftal plaatsen vrij. Snel inschrijven is de boodschap. De kostprijs bedraagt 18€/persoon. Voor deelnemers met vrijetijdspas 9€. Het aantal plaatsen was beperkt tot 18 deelnemers. Afspraak ter plaatse om 9.30u tot 12u.

Carpoolen is mogelijk: afspraak op de parking in de Houtskoolstraat (zijstraat van Verbrandhofstraat -zie plannetje). Er wordt een deelname van 0,10€/gereden km betaald aan de chauffeur.

Meer informatie?

Meer info en verplicht inschrijven via Leefmilieuvzw@gmail.com. De inschrijving is definitief na storting van 18€/persoon op de rekening van Leefmilieu Roeselare vzw BE33 9733 6476 0046. Annuleren kan tot ten laatste 18 juni 2023, waarbij 15€ wordt terugbetaald (3€ administratiekost). Annuleren na deze datum is niet mogelijk maar je kan altijd zelf een vervanger zoeken.

Een organisatie van vzw Leefmilieu in samenwerking met MBiR, Natuurpunt Mandelstreke, Tuinhier Roeselare en Velt Roeselare.

Nieuwe bomen in Roeselare

We hebben het gezien. In een aantal centrumstraten werden bomen geplant. Een poging van het Stadsbestuur om de stedelijke ruimte klimaatbestendiger te maken (naast andere ingrepen zoals warmtenet, zonne-energie, overstromingsgebieden, het Moermanpark enz). Wellicht zal men verwijzen naar het Klimaatplan en de Klimaatcoalitie #VANRSL in het kader van de Klimaatswitch #VANRSL.

Dé vraag die onze vzw Meer Bomen In Roeselare zich stelt is of deze graad van ‘verboming’ wel voldoende is en of het allemaal niet veel sneller moet.
Het uitgangspunt bij dit aspect van de Klimaatswitch zou moeten zijn dat de natuur terug in de stad wordt gebracht. Het gaat dus uiteraard over meer dan bomen: groen, water en de bijhorende biodiversiteit moeten garanderen dat de natuur in de stad weerbaar is. Hiervoor is ruimte nodig om zo een klimaatrobuust microklimaat te scheppen. Bij stedenbouwkundige vergunningen voor ‘grote projecten’, en zo zijn er almaar meer, zou de het landschap, de open ruimte centraal moeten staan. De buitenruimte lijkt echter steeds meer bedreigd in plaats van beschermd. Bovendien vragen we ons af of de projecten wel zo klimaatneutraal zijn zoals de bouwheren, projectontwikkelaars pretenderen. Meer nog, wij durven eisen dat deze projecten het micro-klimaat verbéteren ten opzichte van de vroegere situatie. De stad mag geen projecten meer aanvaarden die klimatologisch niet duurzaam zijn. Alleen zo hebben we een stedenbouwkundig beleid dat de stad klimaatneutraal en leefbaar maakt.

Bomen in de stad zijn niet louter esthetisch. Toch lijkt het vaak zo. Veel mensen houden niet van bomen omdat ze ze associëren met vuiligheid. Bladeren, takken, bloesemafval. We kennen de bezwaren. Het moet netjes. Bovendien, volgens de puristen, nemen bomen het licht weg, of het uitzicht. Bomen staan dus steeds te dichtbij…
Bomen in onze straten zijn meestal van de kleinere soort. Traaggroeiend,met een kleine kruin, zodat er niet teveel onderhoud nodig is en ze er een jaar of twintig kunnen blijven staan. En zo zien we er heel veel: boompjes die op zijn, uitgeleefd, kapot door verkeerde snoei of gebrek aan verzorging, ten onder gaand aan weerextremen zoals langdurige droogte.

De fundamentele rol die een boom in de stad zou moeten hebben, namelijk een gunstig micro-klimaat creëren, kan hij in deze omstandigheden niet waarmaken. Bovendien hebben we sowieso meer bomen nodig. Er bestaat genoeg wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten wereldwijd worden aanvaard. Het percentage bladeroppervlakte dat nodig is om een stad te verkoelen kan worden becijferd. Het aantal koeltezones en hitte-eilanden in een stad kunnen in kaart worden gebracht. Elke stadsbewoner zou op vijf minuten wandelen van zo’n koelteplek moeten kunnen wonen. Niet iedereen heeft een airco (die ook de buitenlucht weer opwarmt). En een efficiëntere airco dan een boom in de stad bestaat niet. Op voorwaarde dat de boom mag uitgroeien tot een volwaardige boom met voldoende bladerdek. Een volgroeide eik heeft ongeveer een hectare bladeroppervlakte. Daarom dat onze vzw Meer Bomen In Roeselare pleit voor toekomstbomen. Bomen met een toekomst. Die mogen blijven staan, uitgroeien, volwassen worden. Uiteraard kunnen die niet overal worden geplaatst. Maar het is de verdomde opdracht voor de stad om plaats te creëren voor dergelijke massieve bomen. Het temperatuurverschil in de zomer is spectaculair als een dergelijke boom in je woonomgeving staat. Het verdampingskoeling effect (adiabatische koeling) zorgt hiervoor. Bovendien is wie in een straat woont met bomen gezonder dan wie in een boomloze straat woont. Wie uitkijkt op groen, op bomen, vindt vlugger zijn mentale rust, komt psychisch makkelijker in balans en ondervindt de fysieke weldaden zoals lagere hartslag en daling van de bloeddruk. Bomen geven rust, ontspanning. Het welbevinden stijgt en de maatschappelijke kost door ziekzijn daalt. Bomen zijn een productiemachine die de atmosfeer in een straat of op een plein leefbaar en gezond houden. Bomen zijn echte klimaatmachines die zonne-energie omzetten in materie die we inademen of eten.

Onze vzw Meer Bomen In Roeselare roept op om de aanplanting van bomen te versnellen en te verruimen. De nieuwe Stedenbouwkundige Verordening die er aankomt moet de klimaatverandering serieus nemen en gebruiken als een van de uitgangspunten voor een doordacht groen en klimaatadaptatief stedenbouwbeleid. Een Bomengordel of Groene Route past in dit concept. We namen deel aan de vormgeving van dit initiatief. Nu hopen maar dat dit gerealiseerd wordt binnen een termijn die redelijk is, gezien de klimaatverandering nog sneller gaat dan voorzien. Te vrezen valt dat de Groene Bomengordel niet voldoende zal zijn. Het moet een en-en verhaal worden. Samen met een gefocust aanplanten van bomen, ook buiten de Gordel, en het bewaren en beschermen van bomen in de stadstuinen in het kerngebied. Misschien kunnen subsidies hiervoor aangewend worden zoals dit ook voor winkels gebeurt om het winkelgebeuren in stand te
houden?

Onze vzw Meer Bomen In Roeselare is bezorgd over de leefbaarheid en de robuustheid van onze stad in deze klimaattransitie. Bovendien merken we dat een grote groep inwoners van de stad helemaal geen inspraak heeft: onze kinderen, de volgende generatie dus. Nochtans wordt hun toekomst het meest bedreigd door de klimaatopwarming. Een baby nu zal zeven maal meer klimaatellende meemaken dan een boomer. Wij roepen ouders, scholen, jeugdbewegingen en andere jongerenorganisaties op om hun stem te laten horen in het klimaatdebat. Immers, we erven de leefwereld van onze kinderen. Als we hen bewust maakten van de schoonheid van de natuur, waarvan we allen deel uitmaken, kunnen wij, volwassenen, hopen op een toekomstige gezonde, groene, klimaatrobuuste stad en bij uitbreiding wereld.

Aquafin wil 9 te rooien bomen niet heraanplanten

MBIR vraagt Aquafin ( en de stad ) om altijd rekening te houden met bestaande bomen, zelfs indien dit niet wettelijk verplicht is . Daarom werd een bezwaarschrift ingediend bij het openbaar onderzoek voor de geplande werken in de Abraham Hansstraat.Aquafin wil de 9 te rooien bomen niet heraanplanten noch compenseren omdat het niet verplicht is en omdat er hiervoor eigenlijk geen plaats is in deze industriezone..

Dit is geen inspirerend voorbeeld voor de burger aan wie wij vragen om bomen te planten.