Heilig Hart site: bezwaarschrift

MBIR is verheugd om nieuwe bomen te zien op de plannen voor de H Hart site, maar diende toch enkele belangrijke opmerkingen in tijdens het openbaar onderzoek.

We vragen meer aandacht en inzet voor de ontwikkeling van toekomstbomen dit zijn bomen welke 100 jaar oud kunnen worden en niet bedreigd of gehinderd zullen worden door gebouwen, verhardingen, riolen en werken aan de beek.

Toekomstbomen op de H.Hart site?

Bomen worden hier nog altijd niet beschouwd als volwaardig stedenbouwkundige elementen.

Wij vragen meer m² biodiverse aanleg dan de 1835 m² welke nu voorzien is. Op het groenplan staan geen bomen ingetekend in de Rode Kruisstraat

Een warenhuis op een perceel van 8484 m² past niet in deze woon-zorg site. Er zijn reeds voldoende warenhuizen in de omgeving en deze aanzienlijke bebouwde oppervlakte beperkt de afmetingen van de geplande blauw-groene as.

Het lijkt er op dat er teveel menselijke artificiële ingrepen aanwezig zijn in een te kleine ruimte om de rust van de natuur in de stad te brengen

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-h-hart.pdf

Boombescherming in de boomgaardstraat

MBIR is verheugd dat de bestaande boom in de boomgaardstraat behouden wordt in een nieuwe verkaveling.

Gezien deze boom heel dicht bij de oprit staat vraagt MBIR aan de stad om hieromtrent voldoende informatie te verstrekken in de verkavelingsvergunning, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan met de toekomstige kopers van het perceel.

We stellen concreet voor om volgende op te nemen in de verkavelings voorschriften :

  • De eigenaar moet een boomdeskundige aanstellen om een boombeschermingsplan op te maken en voor te leggen aan de stedelijke groendienst voor de uitvoering van alle bouwwerken, tuinaanleg of terreinaanlegwerken, en dit ook voor niet vergunningsplichtige werken.
  • De opritzone dient zo ver mogelijk van de boom voorzien te worden tegen de perceelsgrens van de buur.
  • Alle aansluitingen van nutsleidingen en riolen dient te gebeuren in de opritzone zo ver mogelijk van de boom.
  • Tijdens de werken dient er een bescherming voor te worden van de kruin, de stam en de wortelzone.
  • Eventueel kunnen en mogen kamions oprijden via lot 1a zolang dit perceel niet bebouwd is.
  • De schadeloosstelling bij beschadiging moet gebeuren door de uniforme waardbepaling volgens de VVOG, rekening houdend met de soortenwaarde, de boomgrootte, de standplaats binnen de stedelijke context en de uniciteit binnen een ruimer bomencomplex (groep vs. solitaire boom). Deze methodiek van waarde- en schadebepaling dient opgenomen te worden binnen de algemene bepalingen van het bestek van de aannemers

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-boomgaardstraat.pdf

Geplande rooi van bomen in en nabij het MSKA-bos

Het burgerplatform Meer Bomen In Roeselare ijvert voor het planten van nieuwe bomen op Roeselaars grondgebied. Evenzeer strijdt onze organisatie voor het behoud van bestaande bomen.

Door de geplande Aquafin-werken t.h.v. het MSKA-bos, tussen het Jezuitengoed en de Kannunik Duboistraat dreigen heel wat bomen te verdwijnen.

Verder zou een aanpalende waterpoel, bron van heel wat biodiversiteit, zijn bescherming door oude knotwilgen verliezen. Ook bomen langs het wandel- en fietspad zouden gerooid worden.
Alles samen gaat het volgens de omgevingsaanvraag om 76 bomen en 2000 m² bos.

MBIR vraagt zich af of hier niet wat zorgvuldiger kan worden omgegaan met alle bestaande bomen.

Bovendien wordt misschien al te snel het argument van veiligheid bij de werken ingeroepen.

MBIR is zeker niet tegen de werken op zich. Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel (vuil regenwater en proper regenwater) is zeker zinvol. Zo zou de buffer als overloop dienen voor de Groenestraat bij heel zware regenval maar helaas komt deze pal in het bosje te liggen.

Wij vragen dus dat Aquafin zijn werk zorgvuldiger zou voorbereiden met een maximaal behoud en bescherming van de bestaande bomen.

In tijden van een schrijnende terugval in de biodiversiteit, een groot gebrek aan groene koeltezones bij een opwarmend klimaat en een toenemende luchtpollutie telt elke boom.

Wij nodigen dringend (voor 11 februari!) iedereen uit het bewaarschrift in eigen naam in te dienen. Je doet dit via dit formulier of via bovenstaande knop.

(Voorbeeld van het bezwaarschrift: Bezwaar-sanering-Klauwaerbeek-publiek.docx)

Iedereen bedankt voor de steun in onze strijd voor het behoud van bomen.

Bewaar de bomen in de omgeving van WZC Ter Berken

Als burgerplatform en stakeholder in het Klimaatplan en Groenplan van Roeselare komt vzw Meer Bomen In Roeselare op voor alle bestaande bomen op het grondgebied van Roeselare.

We volgen dan ook zo veel als mogelijk de plannen van toekomstige bouwprojecten en het verloop van de uitvoering ervan op wat betreft het behouden van bestaande bomen en/of het planten van nieuwe bomen.

Nu maken we ons zorgen over de toekomst van de bestaande bomen op de site van Ter berken. Deze werden niet opgenomen noch vermeld in het masterplan, opgemaakt door ADVK architecten op 06.06.2021.

We begrepen dat het de bedoeling is om met Barnum en VISO één school te vormen in een nieuwbouw op Ter Berken. In de vernieuwbouw op Barnum zou het historisch erfgoed op die site worden bewaard.

Het is onze bedoeling om ook hier constructief mee te denken, te creëren en te evalueren. Samenwerking en overleg is in ons bijna vijfjarig bestaan steeds onze sterkste troef gebleken.

Daarom vroegen we aan de Voorzitter van de scholengroep Sint-Michiel om de bomen rond Ter Berken en in de omgeving van Barnum ook te beschouwen als ‘waardevol erfgoed’.

We hopen dat de jonge generaties, door deze Scholengemeenschap opgeleid, en de buurtbewoners zo verder kunnen genieten van een groene omgeving, gecreëerd door bomen die al decennia oud zijn.

We kregen een vriendelijk antwoord van de Voorzitter van deze scholengroep.

Hij schetste wat de context bij het masterplan en meer specifiek bij het beeldkwaliteitsplan, opgemaakt door ADVK-architecten, waarnaar wij verwezen.

Het masterplan is in eerste instantie te beschouwen als een volumestudie voor de gebouwen op de verschillende sites, doch is geenszins te aanzien als een concreet ontwerp. Het gedeelte op de site Ter Berken zal trouwens het voorwerp uitmaken van een nog uit te schrijven architectuurwedstrijd binnen een DBFM-formule. Na verder overleg met de Dienst Stedenbouw zal de projectdefinitie voor deze wedstrijd nader worden uitgewerkt. Hij deelt onze bezorgdheid voor voldoende groen in het algemeen en bomen in het bijzonder. Hij neemt deze bekommernis in elk geval ter harte in het verder proces en vindt, net als wij, een constructieve samenwerking en overleg met de verschillende stakeholders belangrijk.

Wordt vervolgd en opgevolgd.

30 jaar milieuraad in Roeselare

Op 15/10/2022 was het precies 30 jaar geleden dat de installatievergadering van de 1e officiële door de Stad erkende MR plaats vond. Voordien was er reeds een denk- en doegroep actief geweest binnen de Roeselaarse stadsgrenzen.

Bij de 20e verjaardag van de MR, op 13/2/2013, zijn ze in een feestelijke zitting uitvoerig kunnen terugkomen op de beginjaren van dit overlegorgaan tussen de Stad en de milieu-actieve burgers, verenigd in diverse milieuverenigingen, de belangrijkste toen onder de koepel van de vzw Leefmilieu.
Die terugblik leerde hen hoe moeilijk de eerste jaren van dit voor iedereen nieuwe overlegorgaan waren. De deelnemers stonden met veel argwaan tegenover elkaar. Voor de ene kon het niet snel genoeg gaan, voor de anderen was het bestaan alleen reeds van zo’n nieuwe raad als vloeken in de kerk!

Ondertussen zijn ze 10 jaar verder, en hebben ze de indruk dat we in een compleet andere wereld zijn terecht gekomen.

Graag blikt men samen met jullie allen terug op het afgelegde parcours: van waar komen we? wat stemt ons tevreden? Wat heeft ons diep ontgoocheld?
Evenzeer echter willen ze vooruitblikken naar de torenhoge uitdagingen die ons nu reeds bijna dagelijks belagen. Hoe kunnen we die uitdagingen ombuigen tot kansen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze planeet haar oorspronkelijke glans mag terugwinnen voor de komende generaties?

Om ons op die vele vragen waarmee we allemaal zitten wat te helpen antwoorden te vinden, organiseert de MR van de Stad op woensdag 15 februari 2023, om 19u, in de grote zaalvan de Zilverlink, Meensesteenweg 412 op de Zilverberg, een avond waarin Dirk Draulans, ook een denker en een doener, een ruime inleiding zal verzorgen met als focus vooral de biodiversiteit in onze eigen omgeving. Hoe gaan we daar zelf mee om? Wat kunnen we zelf doen in onze vereniging, op onze wijk,… om die diversiteit te helpen herstellen?

Er is, na deze voordracht, zeker gelegenheid om vragen te stellen.
Na het officiële gedeelte biedt de MR aan alle aanwezigen heel graag een drankje aan !

MBIR steunt de Milieuraad en nodigt haar leden uit op dit evenement.

Beroep tegen rooien van een monumentale rode beuk

Monumentale rode beuk in kernwinkelgebied moet verdwijnen voor meergezinswoning, handelsruimte met volledig ondergrondse kelder. MBIR ging in beroep.

De huidige Stedenbouwkundige Verordening stelt dat bestaand waardevol groen zoveel mogelijk moet worden behouden. Toch dreigt een rode beuk met een geschatte waarde van meer dan 40.000 euro te worden gerooid. Hij heeft geen overlevingskans door de verharding en de onderkeldering van het volledig projectgebied. Ook hier stellen we vast dat er winstmaximalisatie door de bouwheren wordt nagestreefd. Zo verhoogt de waarde van een pand als er ondergrondse garages worden gecreëerd.

Verder is de aflevering van de bouwvergunning een compromis geworden waarbij wat ‘erfgoed’ is behouden. Helaas, de Stedelijke Verordening wordt overruled door Vlaamse wetgeving. De stad kan dus niet ingrijpen in een kader dat boven haar beleid werd beslist. Begin december ’22 bevestigde minister Demir nog het Vrijstellingsbesluit dat maakt dat een boom op maximaal 15 meter van de woning steeds mag gerooid worden én niet moet gecompenseerd worden. MBIR besliste in beroep te gaan bij de provincie tegen de twee bouwheren temeer de Dienst Groen ook een ongunstig advies afleverde.

In beroep gaan kost geld

Bij bovenstaand project zijn twee bouwheren betrokken wat maakt dat we twee keer in beroep dienden te gaan. Elke beroep bij de provinciale overheid kost ons 100 euro. Daarom roepen we op om betalend lid bij MBIR te worden. Alleen zo kunnen we onafhankelijk weerwerk bieden door bezwaren in te dienen of in beroep te gaan. Dank voor elke steun.

MBIR sprak met schepen Nathalie Muylle

In 2023 komt er een nieuw kader ‘Stedenbouwkundige Verordening’. De huidige stedenbouwkundige verordening is niet meer up to date. Er is nood aan een nieuwe eigentijdse visie en een duidelijk kader voor handhaving. MBIR kreeg een inkijk in dit proces en vernam dat onze vzw als stakeholder mee mag participeren. Als verdediger van oude en nieuwe bomen waren we benieuwd hoe de stad wil omgaan met groen in de stad, vooral dan in het gebied binnen de grote ring. We gingen in gesprek met Nathalie Muylle, Schepen voor Omgevingsvergunningen, Ruimtelijk Planningsproces en Stadsontwikkeling.

De ambities binnen de nieuwe visie op stadsontwikkeling liggen op een drietal lijnen.

Algemeen Beleidskader Centrum

Er is het Algemeen Beleidskader Centrum waarbij men weg wil van de vele individuele projecten en meer ganse wijken onder de loep wil nemen.

De longen van Roeselare

Daarnaast is er de ‘linkerlong’. Dit gebied bestrijkt het gebied tussen grote en kleine ring, naast de West- en Noordlaan. De typische 70-er jaren verkavelingen. Dit worden ‘transformatiewijken’, met subsidies van de Vlaamse Overheid. De ‘rechterlong’ is dan weer ingewikkelder met het centrum van Rumbeke, het havengebied, een openruimtegebied en het centrum van Beveren. De ambities van de Vlaamse overheid zijn volgens onze stad té groot en bovenop is water een heel groot issue. De nieuwe fluviale kaarten wijzen Roeselare aan als een kwetsbaar gebied.

Het buitengebied

Als derde is er het buitengebied waar het APA (Algemeen Plan van Aanleg) geldt. Ooit een motor voor de groei, nu eerder een beperking. Men zou graag terugkeren naar het Gewestplan wat de Vlaamse overheid weigert. Zij vraagt RUP’s (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de ganse stad. Wat meteen zal botsen met eigenaarsstructuren met als gevolg bezwaren via de Raad van State. Om maar te zeggen hoe ingewikkeld dit alles is en hoeveel mankracht hiervoor nodig is.Het BORlabo (BeleidsOverleg Ruimte) geeft advies op een gedetailleerd plan zoals soort groen, soort verharding enz…. Dit gaat over grote projecten waarvan de parameter oppervlakte in de Nieuwe Verordening zou kunnen teruggebracht worden tot 1500 m2. Er zal dus voor meer projecten een BORlabo worden aangevraagd.


Roeselare is Erfgoedgemeente. Er komt een herevaluatie van de erfgoedlijst in 2024. Komen privaat-tuinen ook in aanmerking?

De panden van het bouwkundig erfgoed hebben ondertussen een ABC-code gekregen die de graad van bescherming aanduidt. MBIR vraagt of private tuinen ook dat bouwkundig erfgoedstatuut kunnen krijgen, zonder een beschermingsstatuut (wat heel ver gaat). Nu staan zeer weinig tuinen in de lijst. Met de herziening van de bouwkundig erfgoedinventaris kunnen misschien meer tuinen worden opgenomen. MBIR krijgt de opportuniteit om hier suggesties te doen voor waardevolle tuinen, groen en tuinen in combinatie met een bouwkundig erfgoedpand. De Erfgoedlijst is een dus een beleidsinstrument te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen. Het advies is niet bindend maar voor het Beleid van de stad wordt dit als bindend beschouwd. De procedure wordt opgestart in 2023. MBIR wordt zeker op de hoogte gebracht, belooft Schepen Muylle.


MBIR diende al verschillende bezwaren in bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Kunnen onze herhaalde bezwaren opgenomen worden in de nieuwe Stedenbouwkundige Verordening?

De Stad houdt wel degelijk soms rekening met onze bezwaren. Het zou goed zijn om de voorwaarden aan te passen binnen de Nieuwe Verordening zodat wij niet telkens om dezelfde redenen moeten bezwaar indienen. Nu worden echter zo’n 1000 bouwdossiers per jaar ingediend waarvan de Schepen er zo’n 200 ziet. Dé rode draad bij projectontwikkelaars is winstmaximalisatie. De Nieuwe Verordening wil echter zoveel mogelijk grondgebonden activiteiten in het centrum behouden. Wonen is zo’n grondgebonden activiteit. Open ruimte, buitenruimte met 30% groen waarvan minstens 15% aansluitend moet zijn. De kwaliteit van het groen moet omhoog. De Schepen nodigt MBIR uit mee na te denken over de voorwaarden / parameters waaraan kwalitatief groen moet beantwoorden.


De Nieuwe Stedenbouwkundige Verordening laat ook een nieuw licht schijnen op de bestaande en nieuwe verkavelingen. Mobiliteit, groen en blauw zijn hier heel belangrijk in. Wat is de nieuwe visie?

De vroegere woonwijken typisch jaren ’70 kennen brede wegenissen en een ruim openbaar domein. Deze ‘transformatiewijken’ moeten leefbaarder en woonbaarder worden, aangepast aan de noden en verwachtingen van deze tijd. Nieuwe, jonge bewoners willen verbouwen, moeten voldoen aan de huidige energienormen, hebben andere vormen van mobiliteit, verwachten andere invullingen van groen,… Groene privéstroken voor de huizen en inpandige garages zullen niet meer kunnen. Clusterparkeren en fietsboxen zullen aangeboden worden. MBIR zou hier graag ook enkele insteken meegeven en wordt daarvoor uitgenodigd binnen de participatieronde tussen februari en april 2023.

Het gesprek met schepen Muylle maakt duidelijk dat de Stad wel degelijk een transitie wil maken naar nieuwe en noodzakelijke normen binnen de Stedenbouwkundige Verordening. Om wonen leefbaar te houden moeten weloverwogen beslissingen genomen worden. Normen moeten beantwoorden aan de verwachtingen van Beleid en bewoners binnen het groter kader van ecologie en klimaatopwarming. Als Meer Bomen in Roeselare vzw willen we ons boompje bijdragen. Elk lidmaatschap maakt ons sterker want ‘koken kost geld’. Dank om ons te willen steunen.

Nog meer auto’s langs de Meensesteenweg?

Op dit ( foto) perceel grond wil Euroshop 177 bijkomende parkings maken voor de te bouwen Jumbo supermarkt.

MBIR vraagt de stad deze te voorzien van een volwaardig groenscherm, zoals bvb in de meiboomlaan bij Roularta. Er zijn reeds meer dan genoeg autos te zien langs de Meensesteenweg.

In ons bezwaarschrift vragen we ook om een volwaardig groenplan met een maximum aan waardevolle klimaatbomen.

Zaterdag 11 februari – Infosessie ‘Fruit in je (stads)tuin’ in Roeselare

Tuinhier Roeselare nodigt uit!

UPDATE: deze sessie is helaas reeds volzet. Men werkt met een wachtlijst en gaat een tweede sessie organiseren.

In iedere tuin, groot of klein, is het mogelijk om één of meer fruitboompjes te planten. Boompjes die na zekere tijd gezond en lekker fruit opleveren. Ze zorgen niet alleen voor fruit maar lokken ook vogels, geven schaduw, werken mee aan onze strijd tegen de klimaatopwarming, verbeteren de biodiversiteit en maken dat het aangenaam vertoeven is in de tuin.
Kortom “fruit uit je tuin” is op vele vlakken een meerwaarde.

Om veel en mooi fruit te kweken moet je er wel op toe zien dat je de juiste fruitboom op de juiste plaats plant, want iedere fruitboom vraagt specifieke zorg. Maar welke zijn nu de basisregels die je in acht moet nemen bij het aanplanten van een fruitboom(pje)? Kan je in iedere tuin een fruitboom(pje) planten en zo ja, in volle grond of in een pot? Welke soorten zijn geschikt voor je tuin? Welke is de ideale standplaats? Hoe snoeien we ze zodat ze maximaal fruit opleveren?  Hoe houden we ons boompje gezond?


Op deze en nog veel andere vragen wordt er tijdens deze gratis infosessie een antwoord gegeven.

LET OP: voor deze activiteit moet je vooraf inschrijven!


Iedere deelnemer ontvangt na de infosessie een fruitboompje (1 boompje per adres/gezin). 
Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 5 februari. 

Wanneer: zaterdag 11 februari (09:00 – 11:00)
Waar: Sterrebos Roeselare
Plaats van afspraak: Educatief Centrum Sterrebos, Moorseelsesteenweg 2, Roeselare​
Voor wie: iedereen die interesse heeft om een fruitboom(pje) in zijn tuin te zetten
Organisatie:Tuinhier RoeselareStad RoeselareNationale Boomgaardenstichting en Stadlandschap West-Vlaamse hart
Info: geert.lemey@telenet.be​ – 0473 64 20 22
Inschrijven: ​westvlaamsehart@west-vlaanderen.be – 051 27 55 50

UPDATE: deze sessie is helaas reeds volzet. Men werkt met een wachtlijst en gaat een tweede sessie organiseren.

De vergeten bomen van Roeselare

MBIR stuurde de stad een voorlopige lijst met locaties waar bomen vergeten of afgestorven zijn en dit plantseizoen kunnen her aangeplant worden.

Deze lijst is slechts een voorsmaakje. De lijst kan uiteraard nog met honderden of duizenden bomen uitgebreid worden.

Ken je zelf nog een locatie van een vergeten of afgestorven boom? Laat dit dan weten via onderstaande formulier.