Grote bomen stadstuin bedreigd door nieuwbouwproject


“Meer Bomen in Roeselare” heeft met bezorgdheid vernomen dat enkele majestueuze bomen in een stadstuin worden bedreigd door een op handen zijnd nieuwbouwproject. In reactie op dit nieuws heeft MBIR officiële opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Een aantal oude, bestaande bomen die fungeren als de groene long van de stad, lopen gevaar vanwege de geplande bouw van drie nieuwe woningen op slechts 4 à 6 meter afstand. In onze visie zou het mogelijk moeten zijn om deze nieuwbouwprojecten iets verder te plaatsen, om de bedreigde bomen te behouden en te beschermen.

Deze bomen zijn niet alleen een waardevol onderdeel van de stadstuin, maar ze dragen ook bij aan de ecologische en esthetische waarde van de omgeving. Ze bieden schaduw, zuiveren de lucht en zijn een toevluchtsoord voor lokale fauna.

“Meer Bomen in Roeselare” benadrukt het belang van het behoud van deze natuurlijke schatten en roept op tot zorgvuldige overweging van alternatieve locaties voor de nieuwbouwprojecten. MBIR streeft naar een evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling en het behoud van groene ruimtes, wat essentieel is voor een gezondere en aantrekkelijkere stad.

Monumentale beuk in de Delaerestraat is gered!

Naar aanleiding van ons beroep ( en dit van de buur ) heeft de projectontwikkelaar afstand gedaan van de verkregen vergunning tot het bouwen van een appartementsgebouw in de Delaerestraat en de bijhorende rooi van de monumentale beuk.

We veronderstellen dat hij een officiële weigering van de vergunning wou voorkomen,
gelet op onze argumenten en het daaropvolgend negatief advies van de provinciale dienst van stedenbouw.

green trees under white sky
Photo by Al Darby on Pexels.com

Opmerkingen ivm geplande verkaveling in de Kaasterstraat

MBIR is verheugd dat er geen bomen gerooid worden bij de aanvraag van deze verkaveling en dat er een studie en advies van de aanwezige bomen opgemaakt werd door een boomdeskundige.

Toch stellen wij volgende voor zodat ook toekomstige kopers volledig geïnformeerd zouden zijn :

 • Intekenen van de bomen met hun kruinen op het verkavelingsplan
 • Het boomadvies invoegen in de verkavelingsvoorwaarden
 • Een reglement bijvoegen ivm het toelaten van overhangende takken

Bezwaarschrift tegen het rooien van 9 bomen door Aquafin

MBIR diende bezwaar in tegen de plannen van Aquafin om 9 niet-vergunningsplichtige bomen te rooien voor de aanleg van een rioolbuis in de Abraham Hansstraat.

Resultaat van ons bezwaar zijn volgende voorwaarden voor de vergunning:

 • Mits de voorziene graszones worden ingezaaid met een biodivers grasmengsel.
 • Mits het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van de bestaande, te behouden bomen tijdens de werken.
 • De bouwheer engageert zich om ter compensatie van het te rooien groen 50 stuks bosgoed aan te planten (veldesdoorn en haagbeuk)

Aquafin wil 9 te rooien bomen niet heraanplanten

MBIR vraagt Aquafin ( en de stad ) om altijd rekening te houden met bestaande bomen, zelfs indien dit niet wettelijk verplicht is . Daarom werd een bezwaarschrift ingediend bij het openbaar onderzoek voor de geplande werken in de Abraham Hansstraat.Aquafin wil de 9 te rooien bomen niet heraanplanten noch compenseren omdat het niet verplicht is en omdat er hiervoor eigenlijk geen plaats is in deze industriezone..

Dit is geen inspirerend voorbeeld voor de burger aan wie wij vragen om bomen te planten.

Heilig Hart site: bezwaarschrift

MBIR is verheugd om nieuwe bomen te zien op de plannen voor de H Hart site, maar diende toch enkele belangrijke opmerkingen in tijdens het openbaar onderzoek.

We vragen meer aandacht en inzet voor de ontwikkeling van toekomstbomen dit zijn bomen welke 100 jaar oud kunnen worden en niet bedreigd of gehinderd zullen worden door gebouwen, verhardingen, riolen en werken aan de beek.

Toekomstbomen op de H.Hart site?

Bomen worden hier nog altijd niet beschouwd als volwaardig stedenbouwkundige elementen.

Wij vragen meer m² biodiverse aanleg dan de 1835 m² welke nu voorzien is. Op het groenplan staan geen bomen ingetekend in de Rode Kruisstraat

Een warenhuis op een perceel van 8484 m² past niet in deze woon-zorg site. Er zijn reeds voldoende warenhuizen in de omgeving en deze aanzienlijke bebouwde oppervlakte beperkt de afmetingen van de geplande blauw-groene as.

Het lijkt er op dat er teveel menselijke artificiële ingrepen aanwezig zijn in een te kleine ruimte om de rust van de natuur in de stad te brengen

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-h-hart.pdf

Boombescherming in de boomgaardstraat

MBIR is verheugd dat de bestaande boom in de boomgaardstraat behouden wordt in een nieuwe verkaveling.

Gezien deze boom heel dicht bij de oprit staat vraagt MBIR aan de stad om hieromtrent voldoende informatie te verstrekken in de verkavelingsvergunning, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan met de toekomstige kopers van het perceel.

We stellen concreet voor om volgende op te nemen in de verkavelings voorschriften :

 • De eigenaar moet een boomdeskundige aanstellen om een boombeschermingsplan op te maken en voor te leggen aan de stedelijke groendienst voor de uitvoering van alle bouwwerken, tuinaanleg of terreinaanlegwerken, en dit ook voor niet vergunningsplichtige werken.
 • De opritzone dient zo ver mogelijk van de boom voorzien te worden tegen de perceelsgrens van de buur.
 • Alle aansluitingen van nutsleidingen en riolen dient te gebeuren in de opritzone zo ver mogelijk van de boom.
 • Tijdens de werken dient er een bescherming voor te worden van de kruin, de stam en de wortelzone.
 • Eventueel kunnen en mogen kamions oprijden via lot 1a zolang dit perceel niet bebouwd is.
 • De schadeloosstelling bij beschadiging moet gebeuren door de uniforme waardbepaling volgens de VVOG, rekening houdend met de soortenwaarde, de boomgrootte, de standplaats binnen de stedelijke context en de uniciteit binnen een ruimer bomencomplex (groep vs. solitaire boom). Deze methodiek van waarde- en schadebepaling dient opgenomen te worden binnen de algemene bepalingen van het bestek van de aannemers

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-boomgaardstraat.pdf

Geplande rooi van bomen in en nabij het MSKA-bos

Het burgerplatform Meer Bomen In Roeselare ijvert voor het planten van nieuwe bomen op Roeselaars grondgebied. Evenzeer strijdt onze organisatie voor het behoud van bestaande bomen.

Door de geplande Aquafin-werken t.h.v. het MSKA-bos, tussen het Jezuitengoed en de Kannunik Duboistraat dreigen heel wat bomen te verdwijnen.

Verder zou een aanpalende waterpoel, bron van heel wat biodiversiteit, zijn bescherming door oude knotwilgen verliezen. Ook bomen langs het wandel- en fietspad zouden gerooid worden.
Alles samen gaat het volgens de omgevingsaanvraag om 76 bomen en 2000 m² bos.

MBIR vraagt zich af of hier niet wat zorgvuldiger kan worden omgegaan met alle bestaande bomen.

Bovendien wordt misschien al te snel het argument van veiligheid bij de werken ingeroepen.

MBIR is zeker niet tegen de werken op zich. Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel (vuil regenwater en proper regenwater) is zeker zinvol. Zo zou de buffer als overloop dienen voor de Groenestraat bij heel zware regenval maar helaas komt deze pal in het bosje te liggen.

Wij vragen dus dat Aquafin zijn werk zorgvuldiger zou voorbereiden met een maximaal behoud en bescherming van de bestaande bomen.

In tijden van een schrijnende terugval in de biodiversiteit, een groot gebrek aan groene koeltezones bij een opwarmend klimaat en een toenemende luchtpollutie telt elke boom.

Wij nodigen dringend (voor 11 februari!) iedereen uit het bewaarschrift in eigen naam in te dienen. Je doet dit via dit formulier of via bovenstaande knop.

(Voorbeeld van het bezwaarschrift: Bezwaar-sanering-Klauwaerbeek-publiek.docx)

Iedereen bedankt voor de steun in onze strijd voor het behoud van bomen.

Bewaar de bomen in de omgeving van WZC Ter Berken

Als burgerplatform en stakeholder in het Klimaatplan en Groenplan van Roeselare komt vzw Meer Bomen In Roeselare op voor alle bestaande bomen op het grondgebied van Roeselare.

We volgen dan ook zo veel als mogelijk de plannen van toekomstige bouwprojecten en het verloop van de uitvoering ervan op wat betreft het behouden van bestaande bomen en/of het planten van nieuwe bomen.

Nu maken we ons zorgen over de toekomst van de bestaande bomen op de site van Ter berken. Deze werden niet opgenomen noch vermeld in het masterplan, opgemaakt door ADVK architecten op 06.06.2021.

We begrepen dat het de bedoeling is om met Barnum en VISO één school te vormen in een nieuwbouw op Ter Berken. In de vernieuwbouw op Barnum zou het historisch erfgoed op die site worden bewaard.

Het is onze bedoeling om ook hier constructief mee te denken, te creëren en te evalueren. Samenwerking en overleg is in ons bijna vijfjarig bestaan steeds onze sterkste troef gebleken.

Daarom vroegen we aan de Voorzitter van de scholengroep Sint-Michiel om de bomen rond Ter Berken en in de omgeving van Barnum ook te beschouwen als ‘waardevol erfgoed’.

We hopen dat de jonge generaties, door deze Scholengemeenschap opgeleid, en de buurtbewoners zo verder kunnen genieten van een groene omgeving, gecreëerd door bomen die al decennia oud zijn.

We kregen een vriendelijk antwoord van de Voorzitter van deze scholengroep.

Hij schetste wat de context bij het masterplan en meer specifiek bij het beeldkwaliteitsplan, opgemaakt door ADVK-architecten, waarnaar wij verwezen.

Het masterplan is in eerste instantie te beschouwen als een volumestudie voor de gebouwen op de verschillende sites, doch is geenszins te aanzien als een concreet ontwerp. Het gedeelte op de site Ter Berken zal trouwens het voorwerp uitmaken van een nog uit te schrijven architectuurwedstrijd binnen een DBFM-formule. Na verder overleg met de Dienst Stedenbouw zal de projectdefinitie voor deze wedstrijd nader worden uitgewerkt. Hij deelt onze bezorgdheid voor voldoende groen in het algemeen en bomen in het bijzonder. Hij neemt deze bekommernis in elk geval ter harte in het verder proces en vindt, net als wij, een constructieve samenwerking en overleg met de verschillende stakeholders belangrijk.

Wordt vervolgd en opgevolgd.