Nieuwe bomen in Roeselare

We hebben het gezien. In een aantal centrumstraten werden bomen geplant. Een poging van het Stadsbestuur om de stedelijke ruimte klimaatbestendiger te maken (naast andere ingrepen zoals warmtenet, zonne-energie, overstromingsgebieden, het Moermanpark enz). Wellicht zal men verwijzen naar het Klimaatplan en de Klimaatcoalitie #VANRSL in het kader van de Klimaatswitch #VANRSL.

Dé vraag die onze vzw Meer Bomen In Roeselare zich stelt is of deze graad van ‘verboming’ wel voldoende is en of het allemaal niet veel sneller moet.
Het uitgangspunt bij dit aspect van de Klimaatswitch zou moeten zijn dat de natuur terug in de stad wordt gebracht. Het gaat dus uiteraard over meer dan bomen: groen, water en de bijhorende biodiversiteit moeten garanderen dat de natuur in de stad weerbaar is. Hiervoor is ruimte nodig om zo een klimaatrobuust microklimaat te scheppen. Bij stedenbouwkundige vergunningen voor ‘grote projecten’, en zo zijn er almaar meer, zou de het landschap, de open ruimte centraal moeten staan. De buitenruimte lijkt echter steeds meer bedreigd in plaats van beschermd. Bovendien vragen we ons af of de projecten wel zo klimaatneutraal zijn zoals de bouwheren, projectontwikkelaars pretenderen. Meer nog, wij durven eisen dat deze projecten het micro-klimaat verbéteren ten opzichte van de vroegere situatie. De stad mag geen projecten meer aanvaarden die klimatologisch niet duurzaam zijn. Alleen zo hebben we een stedenbouwkundig beleid dat de stad klimaatneutraal en leefbaar maakt.

Bomen in de stad zijn niet louter esthetisch. Toch lijkt het vaak zo. Veel mensen houden niet van bomen omdat ze ze associëren met vuiligheid. Bladeren, takken, bloesemafval. We kennen de bezwaren. Het moet netjes. Bovendien, volgens de puristen, nemen bomen het licht weg, of het uitzicht. Bomen staan dus steeds te dichtbij…
Bomen in onze straten zijn meestal van de kleinere soort. Traaggroeiend,met een kleine kruin, zodat er niet teveel onderhoud nodig is en ze er een jaar of twintig kunnen blijven staan. En zo zien we er heel veel: boompjes die op zijn, uitgeleefd, kapot door verkeerde snoei of gebrek aan verzorging, ten onder gaand aan weerextremen zoals langdurige droogte.

De fundamentele rol die een boom in de stad zou moeten hebben, namelijk een gunstig micro-klimaat creëren, kan hij in deze omstandigheden niet waarmaken. Bovendien hebben we sowieso meer bomen nodig. Er bestaat genoeg wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten wereldwijd worden aanvaard. Het percentage bladeroppervlakte dat nodig is om een stad te verkoelen kan worden becijferd. Het aantal koeltezones en hitte-eilanden in een stad kunnen in kaart worden gebracht. Elke stadsbewoner zou op vijf minuten wandelen van zo’n koelteplek moeten kunnen wonen. Niet iedereen heeft een airco (die ook de buitenlucht weer opwarmt). En een efficiëntere airco dan een boom in de stad bestaat niet. Op voorwaarde dat de boom mag uitgroeien tot een volwaardige boom met voldoende bladerdek. Een volgroeide eik heeft ongeveer een hectare bladeroppervlakte. Daarom dat onze vzw Meer Bomen In Roeselare pleit voor toekomstbomen. Bomen met een toekomst. Die mogen blijven staan, uitgroeien, volwassen worden. Uiteraard kunnen die niet overal worden geplaatst. Maar het is de verdomde opdracht voor de stad om plaats te creëren voor dergelijke massieve bomen. Het temperatuurverschil in de zomer is spectaculair als een dergelijke boom in je woonomgeving staat. Het verdampingskoeling effect (adiabatische koeling) zorgt hiervoor. Bovendien is wie in een straat woont met bomen gezonder dan wie in een boomloze straat woont. Wie uitkijkt op groen, op bomen, vindt vlugger zijn mentale rust, komt psychisch makkelijker in balans en ondervindt de fysieke weldaden zoals lagere hartslag en daling van de bloeddruk. Bomen geven rust, ontspanning. Het welbevinden stijgt en de maatschappelijke kost door ziekzijn daalt. Bomen zijn een productiemachine die de atmosfeer in een straat of op een plein leefbaar en gezond houden. Bomen zijn echte klimaatmachines die zonne-energie omzetten in materie die we inademen of eten.

Onze vzw Meer Bomen In Roeselare roept op om de aanplanting van bomen te versnellen en te verruimen. De nieuwe Stedenbouwkundige Verordening die er aankomt moet de klimaatverandering serieus nemen en gebruiken als een van de uitgangspunten voor een doordacht groen en klimaatadaptatief stedenbouwbeleid. Een Bomengordel of Groene Route past in dit concept. We namen deel aan de vormgeving van dit initiatief. Nu hopen maar dat dit gerealiseerd wordt binnen een termijn die redelijk is, gezien de klimaatverandering nog sneller gaat dan voorzien. Te vrezen valt dat de Groene Bomengordel niet voldoende zal zijn. Het moet een en-en verhaal worden. Samen met een gefocust aanplanten van bomen, ook buiten de Gordel, en het bewaren en beschermen van bomen in de stadstuinen in het kerngebied. Misschien kunnen subsidies hiervoor aangewend worden zoals dit ook voor winkels gebeurt om het winkelgebeuren in stand te
houden?

Onze vzw Meer Bomen In Roeselare is bezorgd over de leefbaarheid en de robuustheid van onze stad in deze klimaattransitie. Bovendien merken we dat een grote groep inwoners van de stad helemaal geen inspraak heeft: onze kinderen, de volgende generatie dus. Nochtans wordt hun toekomst het meest bedreigd door de klimaatopwarming. Een baby nu zal zeven maal meer klimaatellende meemaken dan een boomer. Wij roepen ouders, scholen, jeugdbewegingen en andere jongerenorganisaties op om hun stem te laten horen in het klimaatdebat. Immers, we erven de leefwereld van onze kinderen. Als we hen bewust maakten van de schoonheid van de natuur, waarvan we allen deel uitmaken, kunnen wij, volwassenen, hopen op een toekomstige gezonde, groene, klimaatrobuuste stad en bij uitbreiding wereld.

Aquafin wil 9 te rooien bomen niet heraanplanten

MBIR vraagt Aquafin ( en de stad ) om altijd rekening te houden met bestaande bomen, zelfs indien dit niet wettelijk verplicht is . Daarom werd een bezwaarschrift ingediend bij het openbaar onderzoek voor de geplande werken in de Abraham Hansstraat.Aquafin wil de 9 te rooien bomen niet heraanplanten noch compenseren omdat het niet verplicht is en omdat er hiervoor eigenlijk geen plaats is in deze industriezone..

Dit is geen inspirerend voorbeeld voor de burger aan wie wij vragen om bomen te planten.

Heilig Hart site: bezwaarschrift

MBIR is verheugd om nieuwe bomen te zien op de plannen voor de H Hart site, maar diende toch enkele belangrijke opmerkingen in tijdens het openbaar onderzoek.

We vragen meer aandacht en inzet voor de ontwikkeling van toekomstbomen dit zijn bomen welke 100 jaar oud kunnen worden en niet bedreigd of gehinderd zullen worden door gebouwen, verhardingen, riolen en werken aan de beek.

Toekomstbomen op de H.Hart site?

Bomen worden hier nog altijd niet beschouwd als volwaardig stedenbouwkundige elementen.

Wij vragen meer m² biodiverse aanleg dan de 1835 m² welke nu voorzien is. Op het groenplan staan geen bomen ingetekend in de Rode Kruisstraat

Een warenhuis op een perceel van 8484 m² past niet in deze woon-zorg site. Er zijn reeds voldoende warenhuizen in de omgeving en deze aanzienlijke bebouwde oppervlakte beperkt de afmetingen van de geplande blauw-groene as.

Het lijkt er op dat er teveel menselijke artificiële ingrepen aanwezig zijn in een te kleine ruimte om de rust van de natuur in de stad te brengen

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-h-hart.pdf

Boombescherming in de boomgaardstraat

MBIR is verheugd dat de bestaande boom in de boomgaardstraat behouden wordt in een nieuwe verkaveling.

Gezien deze boom heel dicht bij de oprit staat vraagt MBIR aan de stad om hieromtrent voldoende informatie te verstrekken in de verkavelingsvergunning, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan met de toekomstige kopers van het perceel.

We stellen concreet voor om volgende op te nemen in de verkavelings voorschriften :

  • De eigenaar moet een boomdeskundige aanstellen om een boombeschermingsplan op te maken en voor te leggen aan de stedelijke groendienst voor de uitvoering van alle bouwwerken, tuinaanleg of terreinaanlegwerken, en dit ook voor niet vergunningsplichtige werken.
  • De opritzone dient zo ver mogelijk van de boom voorzien te worden tegen de perceelsgrens van de buur.
  • Alle aansluitingen van nutsleidingen en riolen dient te gebeuren in de opritzone zo ver mogelijk van de boom.
  • Tijdens de werken dient er een bescherming voor te worden van de kruin, de stam en de wortelzone.
  • Eventueel kunnen en mogen kamions oprijden via lot 1a zolang dit perceel niet bebouwd is.
  • De schadeloosstelling bij beschadiging moet gebeuren door de uniforme waardbepaling volgens de VVOG, rekening houdend met de soortenwaarde, de boomgrootte, de standplaats binnen de stedelijke context en de uniciteit binnen een ruimer bomencomplex (groep vs. solitaire boom). Deze methodiek van waarde- en schadebepaling dient opgenomen te worden binnen de algemene bepalingen van het bestek van de aannemers

Lees hier ons bezwaarschrift:

bezwaarschrift-boomgaardstraat.pdf

886 Liefdesbomen uitgedeeld!

Op zaterdag 11 februari hebben we in Roeselare 886 boompakketten uitgedeeld aan de inwoners van onze stad en we willen iedereen hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en inzet om onze stad groener te maken.

Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor meer bomen in onze stad. Door deze boompakketten uit te delen, hopen we een kleine bijdrage te leveren aan de vergroening van Roeselare.

Het is fantastisch om te zien hoe mensen samenwerken en samen iets creëren dat langer dan hun leven meegaat. Dit soort initiatieven helpen ons om de wereld om ons heen een beetje beter, groener en gezonder te maken.

We willen vrijwilligers bedanken voor hun harde werk en toewijding om deze actie te doen slagen. We zijn ervan overtuigd dat deze bomen in de komende jaren zullen uitgroeien tot prachtige, groene monumenten voor onze stad en voor de toekomstige generaties.

De 5de editie van de liefdesbomenactie kreeg ook aandacht in de pers. Lees hier het artikel in Het Laatste Nieuws.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de stichting Be Planet en Stad Roeselare.

Geplande rooi van bomen in en nabij het MSKA-bos

Het burgerplatform Meer Bomen In Roeselare ijvert voor het planten van nieuwe bomen op Roeselaars grondgebied. Evenzeer strijdt onze organisatie voor het behoud van bestaande bomen.

Door de geplande Aquafin-werken t.h.v. het MSKA-bos, tussen het Jezuitengoed en de Kannunik Duboistraat dreigen heel wat bomen te verdwijnen.

Verder zou een aanpalende waterpoel, bron van heel wat biodiversiteit, zijn bescherming door oude knotwilgen verliezen. Ook bomen langs het wandel- en fietspad zouden gerooid worden.
Alles samen gaat het volgens de omgevingsaanvraag om 76 bomen en 2000 m² bos.

MBIR vraagt zich af of hier niet wat zorgvuldiger kan worden omgegaan met alle bestaande bomen.

Bovendien wordt misschien al te snel het argument van veiligheid bij de werken ingeroepen.

MBIR is zeker niet tegen de werken op zich. Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel (vuil regenwater en proper regenwater) is zeker zinvol. Zo zou de buffer als overloop dienen voor de Groenestraat bij heel zware regenval maar helaas komt deze pal in het bosje te liggen.

Wij vragen dus dat Aquafin zijn werk zorgvuldiger zou voorbereiden met een maximaal behoud en bescherming van de bestaande bomen.

In tijden van een schrijnende terugval in de biodiversiteit, een groot gebrek aan groene koeltezones bij een opwarmend klimaat en een toenemende luchtpollutie telt elke boom.

Wij nodigen dringend (voor 11 februari!) iedereen uit het bewaarschrift in eigen naam in te dienen. Je doet dit via dit formulier of via bovenstaande knop.

(Voorbeeld van het bezwaarschrift: Bezwaar-sanering-Klauwaerbeek-publiek.docx)

Iedereen bedankt voor de steun in onze strijd voor het behoud van bomen.

Bewaar de bomen in de omgeving van WZC Ter Berken

Als burgerplatform en stakeholder in het Klimaatplan en Groenplan van Roeselare komt vzw Meer Bomen In Roeselare op voor alle bestaande bomen op het grondgebied van Roeselare.

We volgen dan ook zo veel als mogelijk de plannen van toekomstige bouwprojecten en het verloop van de uitvoering ervan op wat betreft het behouden van bestaande bomen en/of het planten van nieuwe bomen.

Nu maken we ons zorgen over de toekomst van de bestaande bomen op de site van Ter berken. Deze werden niet opgenomen noch vermeld in het masterplan, opgemaakt door ADVK architecten op 06.06.2021.

We begrepen dat het de bedoeling is om met Barnum en VISO één school te vormen in een nieuwbouw op Ter Berken. In de vernieuwbouw op Barnum zou het historisch erfgoed op die site worden bewaard.

Het is onze bedoeling om ook hier constructief mee te denken, te creëren en te evalueren. Samenwerking en overleg is in ons bijna vijfjarig bestaan steeds onze sterkste troef gebleken.

Daarom vroegen we aan de Voorzitter van de scholengroep Sint-Michiel om de bomen rond Ter Berken en in de omgeving van Barnum ook te beschouwen als ‘waardevol erfgoed’.

We hopen dat de jonge generaties, door deze Scholengemeenschap opgeleid, en de buurtbewoners zo verder kunnen genieten van een groene omgeving, gecreëerd door bomen die al decennia oud zijn.

We kregen een vriendelijk antwoord van de Voorzitter van deze scholengroep.

Hij schetste wat de context bij het masterplan en meer specifiek bij het beeldkwaliteitsplan, opgemaakt door ADVK-architecten, waarnaar wij verwezen.

Het masterplan is in eerste instantie te beschouwen als een volumestudie voor de gebouwen op de verschillende sites, doch is geenszins te aanzien als een concreet ontwerp. Het gedeelte op de site Ter Berken zal trouwens het voorwerp uitmaken van een nog uit te schrijven architectuurwedstrijd binnen een DBFM-formule. Na verder overleg met de Dienst Stedenbouw zal de projectdefinitie voor deze wedstrijd nader worden uitgewerkt. Hij deelt onze bezorgdheid voor voldoende groen in het algemeen en bomen in het bijzonder. Hij neemt deze bekommernis in elk geval ter harte in het verder proces en vindt, net als wij, een constructieve samenwerking en overleg met de verschillende stakeholders belangrijk.

Wordt vervolgd en opgevolgd.

30 jaar milieuraad in Roeselare

Op 15/10/2022 was het precies 30 jaar geleden dat de installatievergadering van de 1e officiële door de Stad erkende MR plaats vond. Voordien was er reeds een denk- en doegroep actief geweest binnen de Roeselaarse stadsgrenzen.

Bij de 20e verjaardag van de MR, op 13/2/2013, zijn ze in een feestelijke zitting uitvoerig kunnen terugkomen op de beginjaren van dit overlegorgaan tussen de Stad en de milieu-actieve burgers, verenigd in diverse milieuverenigingen, de belangrijkste toen onder de koepel van de vzw Leefmilieu.
Die terugblik leerde hen hoe moeilijk de eerste jaren van dit voor iedereen nieuwe overlegorgaan waren. De deelnemers stonden met veel argwaan tegenover elkaar. Voor de ene kon het niet snel genoeg gaan, voor de anderen was het bestaan alleen reeds van zo’n nieuwe raad als vloeken in de kerk!

Ondertussen zijn ze 10 jaar verder, en hebben ze de indruk dat we in een compleet andere wereld zijn terecht gekomen.

Graag blikt men samen met jullie allen terug op het afgelegde parcours: van waar komen we? wat stemt ons tevreden? Wat heeft ons diep ontgoocheld?
Evenzeer echter willen ze vooruitblikken naar de torenhoge uitdagingen die ons nu reeds bijna dagelijks belagen. Hoe kunnen we die uitdagingen ombuigen tot kansen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze planeet haar oorspronkelijke glans mag terugwinnen voor de komende generaties?

Om ons op die vele vragen waarmee we allemaal zitten wat te helpen antwoorden te vinden, organiseert de MR van de Stad op woensdag 15 februari 2023, om 19u, in de grote zaalvan de Zilverlink, Meensesteenweg 412 op de Zilverberg, een avond waarin Dirk Draulans, ook een denker en een doener, een ruime inleiding zal verzorgen met als focus vooral de biodiversiteit in onze eigen omgeving. Hoe gaan we daar zelf mee om? Wat kunnen we zelf doen in onze vereniging, op onze wijk,… om die diversiteit te helpen herstellen?

Er is, na deze voordracht, zeker gelegenheid om vragen te stellen.
Na het officiële gedeelte biedt de MR aan alle aanwezigen heel graag een drankje aan !

MBIR steunt de Milieuraad en nodigt haar leden uit op dit evenement.

Reserveer nu je liefdesboom 🌳💚

Woon je in Roeselare? Rumbeke? Beveren? Oekene?

Wil je een boom planten of cadeau geven?

Kom je gratis boompakket afhalen op zaterdag 11 februari op De Munt. Daar delen we boompakketten uit tussen 13:30 en 17:30 in onze “Chalet d’Amour”.

Bestel je pakket (1 per adres) wel even op voorhand via dit formuliertje.

Dit kan nog tot en met 1 februari 2022.

Welke pakketten zijn er?

🌳 Pakket 1

Fruitboom struik Appel

Malus domestica (variëteit volgens beschikbaarheid)

Aangeboden als struik, blote wortel (60 à 80 cm)

Hoogte: 2 tot 4 m

Standplaats: zon – halfschaduw

🌳 Pakket 2

Fruitboom struik Pruim

Prunus domestica (variëteit volgens beschikbaarheid)

Aangeboden als struik blote wortel (60 à 80 cm)

Hoogte 2 tot 4 m

Standplaats zon – halfschaduw

🌳 Pakket 3

Fruitboom struik Peer

Pyrus communis (variëteit volgens beschikbaarheid)

Aangeboden als struik blote wortel (60 à 80 cm)

Hoogte 2 tot 4 m

Standplaats zon – halfschaduw

🌳 Pakket 4

Assortiment kleinfruit (5 stuks)

Soorten: rode trosbes, framboos, witte trosbes, zwarte bes, zwarte braambes

Aangeboden als struik blote wortel (40 à 80 cm)

Hoogte 1,5 tot 2 m

Standplaats zon – halfschaduw

Wij geven je de nodige uitleg over het gekozen pakket en hoe je die het best kan planten. Alle boompjes krijgen ook een  label.

Het kost je niets en je doet er jezelf, je vlam en de Roeselaarse luchtkwaliteit een plezier mee.

Wist je dat MBIR deze actie al voor de vijfde keer organiseert. Wist je ook dat Roeselaarse families dankzij onze partners 6472 bomen en struiken konden aanplanten in onze tuinen. 

Geef je liefde nieuwe zuurstof in onze boomvolle “Chalet d’Amour”.

Liefdevolle groeten,
#MeerBomenInRoeselare

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de stichting Be Planet en Stad Roeselare.

Beroep tegen rooien van een monumentale rode beuk

Monumentale rode beuk in kernwinkelgebied moet verdwijnen voor meergezinswoning, handelsruimte met volledig ondergrondse kelder. MBIR ging in beroep.

De huidige Stedenbouwkundige Verordening stelt dat bestaand waardevol groen zoveel mogelijk moet worden behouden. Toch dreigt een rode beuk met een geschatte waarde van meer dan 40.000 euro te worden gerooid. Hij heeft geen overlevingskans door de verharding en de onderkeldering van het volledig projectgebied. Ook hier stellen we vast dat er winstmaximalisatie door de bouwheren wordt nagestreefd. Zo verhoogt de waarde van een pand als er ondergrondse garages worden gecreëerd.

Verder is de aflevering van de bouwvergunning een compromis geworden waarbij wat ‘erfgoed’ is behouden. Helaas, de Stedelijke Verordening wordt overruled door Vlaamse wetgeving. De stad kan dus niet ingrijpen in een kader dat boven haar beleid werd beslist. Begin december ’22 bevestigde minister Demir nog het Vrijstellingsbesluit dat maakt dat een boom op maximaal 15 meter van de woning steeds mag gerooid worden én niet moet gecompenseerd worden. MBIR besliste in beroep te gaan bij de provincie tegen de twee bouwheren temeer de Dienst Groen ook een ongunstig advies afleverde.

In beroep gaan kost geld

Bij bovenstaand project zijn twee bouwheren betrokken wat maakt dat we twee keer in beroep dienden te gaan. Elke beroep bij de provinciale overheid kost ons 100 euro. Daarom roepen we op om betalend lid bij MBIR te worden. Alleen zo kunnen we onafhankelijk weerwerk bieden door bezwaren in te dienen of in beroep te gaan. Dank voor elke steun.